Stanowiska Zarządu ZPP

I KADENCJA ZARZĄDU (1999-2003)

Rok 2001

    w sprawie zasad i trybu udzielania z budżetu państwa dotacji celouych dla jst na dofinansowanie zadań własnych związanych z realizacją zadań oświaty i wychowania (projekt z dnia 06.03.2001r.)
    w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów, form, terminów i zasad sporządzania Sprawozdań budżetowych
    w sprawie: sytuacji na rynku pracy
    w sprawie oprotestowania podziału budżetu Państwa na rok 2001.
    w sprawie: projektu ustawy o współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, o działalności organizacji pozarządowych oraz zmianie niektórych ustaw.
    w sprawie Ogólnopolskiego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego

Rok 2000

    w sprawie aktualnej sytuacji w służbie zdrowia
    w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków
    w sprawie realizacji przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Edukacji Narodowej 1% rezerwy na tzw. błędy statystyczne Oraz wzrost zadań w oświacie
    w sprawie realizacji uzgodnień przyjętych na posiedzeniu
    w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
    w sprawie subwencji oświatowej na 2001 rok
    w sprawie subwencji drogowej dla powiatów
    w sprawie procedury legislacyjnej
    w sprawie środków finansowych otrzymywanych na kontynuację inwestycji oświatowych, przejętych do realizacji przez samorząd powiatowy z dniem 1 stycznia 1999r.
    w sprawie modernizacji i rozbudowy systemu dróg powiatowych
    w sprawie: finansowania skutków znowelizowanej Karty Nauczyciela
    w sprawie dostosowania przepisów prawnych do nowego podziału administracyjnego państwa
    w sprawie nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych.
    w sprawie dokonania przeglądu obowiązujących aktów wykonawczych pod kątem uwzględnienia w nich wszystkich jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie finansowania inwestycji i remontów w jednostkach służby zdrowia
    w sprawie: ustawy „Karta Nauczyciela" i o systemie oświaty
    w sprawie reformy ustrojowej państwa
    w sprawie: projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw.
    w sprawie: rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy
    w sprawie dostosowania administracji specjalnych i sądów do nowego podziału administracyjnego kraju