Stanowiska Zarządu ZPP

IV KADENCJA ZARZĄDU (2011-2015)

Rok 2014

    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie realizacji przez powiaty zadań z zakresu Ochrony Środowiska
    w sprawie objęcia systemem oplat elektronicznych kolejnych odcinków dróg krajowych
    w sprawie zmian w zasadach finansowania zadań oświatowych w roku 2015
    w sprawie niektórych rozwiązań projektu założeń projektu - Prawo wodne
    w sprawie braku dochodów własnych na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej
    w sprawie ograniczenia kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w obszarze bezpieczeństwa żywności
    w sprawie niedofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty
    w sprawie finansowania szpitali powiatowych
    w sprawie adekwatnego finansowania zadań realizowanych przez powiaty

Rok 2013

    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    w związku z próbami zmiany art. 237 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    w sprawie projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw
    w sprawie konieczności kontynuacji wsparcia przekształceń w sektorze ochrony zdrowia
    w sprawie poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym
    w sprawie aneksowania przez szpitale powiatowe umÓw na Świadczenia opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia
    w sprawie propozycji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w sprawie organizacji administracji architektoniczno-budowlanej
    w sprawie wyłączenia z zakresu właściwości państwowego powiatowego inspektora sanitarnego jednostek powiatowych
    w sprawie kompetencji do ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
    w sprawie projektu Programu Rozwoju Obsnrów Wiejskich na lata 2014-2020
    w sprawie poparcia dla stanowisk konwentów powiatów dotyczących finansowania zadań samorządu powiatowego
    w sprawie koniecznych zmian w ustawie o pomocy społecznej
    w sprawie przyjęcia stanowiska Związku Powiatów Polskich w sprawie zakwalifikowania zadań z zakresu administracji architektoniczno
    w sprawie projektu założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego
    w sprawie bezczynności administracji rządowej przy rozwią4Avaniu problemów dotyczących pojazdów usuwanych z dróg