Stanowiska Zarządu ZPP

IV KADENCJA ZARZĄDU (2011-2015)

Rok 2011

    w sprawie projektu ustawy 0 dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych

III KADENCJA ZARZĄDU (2007-2011)

Rok 2011

    w sprawie nabywania mienia komunalnego
    w sprawie ograniczania zadłużenia sektora finansów publicznych

Rok 2010

    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    w sprawie zmian w ustawie — Prawo o ruchu drogowym w zakresie postepowania z pojazdami usuwanymi z drogi
    w sprawie założeń do nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
    w sprawie ograniczenia Środków w budżecie państwa na prowadzenie aktywnych form przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia
    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych
    w sprawie projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia
    w sprawie finansowania samorządów terytorialnych
    w sprawie projektu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
    w sprawie lecznictwa unlrowiskowego
    w sprawie zmian w sposobie finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wprowadzonych ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy 0 pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw
    w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Oddziału Narodowego
    w sprawie zmian w Planie Finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia powiatów Polskich negatywnie ocenia propozycje zmian w Planie Finansowym
    w sprawie projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzenny m
    w sprawie projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem
    w sprawie planowanych zmian w organizacji administracji architektoniczno- budowlanej i administracji nadzoru budowlanego
    w sprawie zmian systemu oświaty
    w sprawie zasad kontraktowania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Rok 2009

    w sprawie dostępności do świadczeń medycznych
    w sprawie projektu ustawy 0 zmianie ustawy Karta Nauczyciela
    w sprawie projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym
    w sprawie publikowania w internecie wyników egzaminów zewnętrznych szkól
    w sprawie likwidacji niektórych Sądów Grodzkich