Stanowiska Zarządu ZPP

III KADENCJA ZARZĄDU (2007-2011)

Rok 2007

    w sprawie rekompensaty utraty dochodów przez samorządy powiatowe
    w sprawie zasad naliczania subwencji oświatowej
    w sprawie realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie: protest przeciwko demontowaniu systemu oświaty ponadgimnazjalnej poprzez przejmowanie szkól rolniczych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
    w sprawie propozycji Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących zmian warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne
    w sprawie zrekompensowania samorządom powiatowym utraconych dochodów w związku z wprowadzeniem ulgi prorodzinnej
    w sprawie konieczności podejmowania działań na rzecz pozyskiwania energii odnawialnej
    w sprawie projektu ustawy o zapobieganiu negatywnym skutkom finansowym w rolnictwie spowodowanym przez działania siły wyższej oraz o zmianie niektórych ustaw
    w sprawie zasad finansowania no»ch zadań powiatów w zakresie zarządnnia kryzysowego
    w sprawie realizacji ustawowych zadań powiatów w sytuacji kryzysowej wynikającej akcji protestacyjnych prowadzonych przez środowiska pracowniczc ochrony zdrowia
    w sprawie obecnej sytuacji w służbie zdrowia
    w sprawie przystąpienia do Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego
    w sprawie projektu zmian w ustawie o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
    w sprawie projektu likwidacji samorządowych kolegiów odwoławczych i przekazania ich kompetencji wojewodom

II KADENCJA ZARZĄDU (2003-2007)

Rok 2007

    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
    w sprawie: protest przeciwko próbom demontażu systemu oświaty ponadgimnazjalnej poprzez przejmowanie szkól rolniczych i leśnych przez administracje rządową

Rok 2006

    w sprawie projektu ustawy o sieci szpitali
    w sprawie ustawy 0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju
    w sprawie planowanych nakładów na ochronę zdrowia w projektach programu
    w sprawie projektu ustawy 0 zmianie ustawy o Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
    w sprawie nowelizacji ustawy o przekazaniu środków finansowym
    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw zaproponowanego przez Radę Forum
    w sprawie projektu zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych
    w sprawie protestu przeciwko decyzii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o blokowaniu wydatkowania dodatkowych Środków finansowych będących w dyspozycji oddziałów wojewódzkich NFZ
    w sprawie realizacji ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
    w sprawie propozycji rządowych dotyczących procesu konsultacji regionalnych programów operacyjnych