Stanowiska Zarządu ZPP

II KADENCJA ZARZĄDU (2003-2007)

Rok 2006

    w sprawie finansowania projektów drogowych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności
    w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005r. o pomocy publieznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
    w sprawie zmian w ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
    w sprawie informacji NIK o kontroli gospodarowania przez starostów mieniem Skarbu Państwa
    w sprawie realizacji pracowniezych postulatów placowych w ochronie zdrowia
    w sprawie: wypowiadania powiatom porozumień dotyczących prowadzenia niektórych zadań wynikających z przepisów ustawy o paszportach
    w sprawie wprowadzania ograniczeń w sprawowaniu funkcji samorządowych
    w sprawie propozycji zasad rozdziału Funduszu Leśnego
    w sprawie finansowania zatrudnienia pracowników powiatowych urzędów pracy ze środków Funduszu Pracy
    w sprawie funkcjonowania powiatowej administracji zespolonej
    w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
    w sprawie zabezpieczenia środków na przeciwdziałanie zagrożeniu pandemii ptasiej grypy
    w sprawie funkcjonowania administracji nadzoru budowlanego
    w sprawie standardów funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
    w sprawie finansowania dróg powiatowych

Rok 2005

    w sprawie łączenia powiatów i miast na prawach powiatu
    w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu
    w sprawie projektu rozporządzenia Imieniającego rozporządzenie w sprawie szczcgólo»ych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie
    w sprawie podziału powiatowych urzędów pracy
    w sprawie Systemu Informacji Oświatowej
    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o administracji rządowej
    w sprawie: nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    w sprawie akceptacji dla propozycji Ministra Zdrowia dotyczących zmian w treści projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej oraz zmianie innych ustaw
    w sprawie: projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych ustaw.
    w sprawie dochodów powiatów na realizację zadań oświatowych

Rok 2004

    w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym