Projekty aktów prawnych do zaopiniowania

Październik 2017

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu

    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
    Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu
    Projekt rozporzadzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
    Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
    Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
    Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
    Projekt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

    Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
    Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej
    Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa

    Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r.

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego

    Projekt ustawy o zmianie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

    Projekt rozporządzenia w sprawie stawki zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie olej napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r.
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw