Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Ogłoszenia inne

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru chętnych do prowadzenia Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji


Pytanie 34: W jaki sposób należy rozumieć osoby z utrudnionym dostępem do jakichkolwiek form edukacji osób dorosłych? Czy fakt zamieszkiwania na terenie wiejskim lub pobieranie świadczeń z OPS jest wystarczającą przesłanką do zakwalifikowania danej osoby do tej grupy?
Czy zapis „w szczególności dotyczy to osób: …” należy traktować, iż w grupie docelowej LOWE mogą znaleźć się również osoby posiadające wyższe wykształcenie?
Czy osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ mogą również być uczestnikami LOWE?

Odpowiedź 34: Przywołane w pytaniu przykłady charakterystyki osób wskazują, iż kwalifikują się one do grupy docelowej projektu.
Ideą utworzenia i funkcjonowania LOWE jest aktywizacja przedstawicieli lokalnej społeczności. Takich, którzy kwalifikują się do grupy docelowej projektu. Została ona scharakteryzowana w procedurze naboru wniosków o udzielenie grantu oraz w opisie modelu funkcjonowania LOWE. Stanową ją rodzice lub opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny oraz dorośli kwalifikujący się, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, do podanych w opisie podgrup, tj.: (a) z utrudnionym dostępem do jakichkolwiek form edukacji osób dorosłych, (b) z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (najwyżej zasadniczym zawodowym lub średnim i policealnym zdobytym w zeszłym wieku), (c) związanych z rolnictwem, (d) nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, (e) podlegających formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny, (f) w wieku 45+.
Aby daną osobę zakwalifikować do grupy docelowej nie jest konieczne spełnienie przez nią wszystkich kryteriów łącznie (rozumiejąc jako kryterium kwalifikowanie się do danej podgrupy grupy docelowej). Inaczej rzecz ujmując, nie musi to być osoba jednocześnie i bezrobotna, i w wieku 45+, i korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej, itd.
Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie:
Z powyższego wprost wynika, że uczestnikiem LOWE może być np. osoba posiadająca wyższe wykształceniem o ile spełnia jeden z warunków kwalifikacji (np. jest osobą nieaktywną zawodową). Tym bardziej uczestnikiem LOWE może być osoba nieaktywna zawodowo w wieku 60+. Jednocześnie zwracamy uwagę, że wszelkie działania w projekcie będą poprzedzone przeprowadzeniem diagnozy potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na terenie której będzie funkcjonował LOWE oraz oceny potencjału szkoły do pełnienia funkcji LOWE wg opracowanej przez Grantodawcę i Partnerów metodologii.
 

Pytanie 33: W jaki sposób należy rozumieć „osoby wykazujące niską lub brak aktywności edukacyjnej w jakiejkolwiek formie”. Szkoła ani inne podmioty nie prowadzą takiego rejestru, nie posiadają też wiedzy, czy rodzice podejmują aktywność edukacyjną czy też nie. Samo posiadanie wykształcenia średniego czy zawodowego przez rodzica nie przesądza o tym, że dana osoba nie uczestniczy w szkoleniach/kursach, samokształceniu, itp. Na podstawie jakich przesłanek/dokumentów mamy dana osobę zakwalifikować do tej kategorii bądź nie? Z jakiego okresu należy badać tą aktywność (w okresie 3, 5 lat czy ostatniego roku?)

Odpowiedź 33: Istotą działalności szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, jest rozpoznanie potrzeb lokalnej społeczności z otoczenia szkoły, identyfikacja spośród tych osób co najmniej 100 przedstawicieli grupy docelowej, a następnie przygotowanie dla nich zindywidualizowanej (dostosowanej do potrzeb) oferty działań LOWE.
Wyniki wstępnego rozpoznania powinny być opisane we wniosku aplikacyjnym. Dobrym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy szkoły z innymi lokalnymi instytucjami realizującymi lokalną politykę społeczną, np. ośrodek pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy, powiatowe centrum pomocy rodzinie itp. oraz organizacjami społecznymi. W założeniu modelu LOWE szkoła ma „wyjść” szerzej do społeczności lokalnej, a zatem m.in. być animatorem (przy pomocy organu prowadzącego) takiego szerszego partnerstwa. A to wymaga podjęcia inicjatywy.
Pogłębiona diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej lokalnej społeczności będzie wykonywana już po podpisaniu umowy grantowej, jako pierwszy etap wykorzystania przyznanego grantu, do tego przy wsparciu doradców.
Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie:
- do 14% grantu będzie można przeznaczyć na funkcjonowanie sekretariatu LOWE w tym rekrutację uczestników. Rekrutacja uczestników będzie należała do obowiązków Grantobiorcy, oznacza to, że będzie musiał wykazać się on aktywnością w pozyskaniu uczestników projektu. Na tym etapie to na Grantobiorcy będzie ciążyła weryfikacji czy dana osoba spełnia warunek, który pozwoli ją zakwalifikować do bycia uczestnikiem LOWE. W przypadku niskiej aktywności lub braku aktywności edukacyjnej weryfikacja może odbywać się na podstawie np. wywiadu lub ankiety z osobą zainteresowaną uczestniczeniem w zajęciach LOWE. Nie określamy sztywno okresu w jakim ma występować brak aktywności edukacyjnej – chodzi o sytuację trwałą. Przypominamy również, że Grantobiorcą jest organ prowadzący. W przypadku gdy organem prowadzącym jest gmina, ma ona łatwą możliwość uzyskania wsparcia organizacyjnego ze strony własnego ośrodka pomocy społecznej, który z mocy ustawy o pomocy społecznej powinien posiadać bieżące informacje na temat mieszkańców, do których można i warto  kierować działania aktywizujące.


Pytanie 32: Proszę o informację, jaki obszar powinien objąć powstały LOWE w przypadku, gdy wnioskodawcą jest Powiat? Czy powinien być to zasięg powiatowy (mieszkańcy powiatu), czy też gminny, na terenie której zlokalizowana jest Szkoła (mieszkańcy gminy).

Odpowiedź 32: Środowisko lokalne szkoły rozumiemy jako jej najbliższe otoczenie. Stanowią je rodzice uczniów oraz inni mieszkańcy społeczności lokalnej, w ramach której szkoła mająca pełnić funkcję LOWE powinna zidentyfikować co najmniej 100 przedstawicieli grupy docelowej projektu oraz przygotować odpowiadającą ich potrzebom ofertę działań (co będzie się odbywało już po podpisaniu umowy grantowej). Nieco inną rolę – a co za tym idzie: możliwości i skalę oddziaływania - ze względu na specyfikę typu szkoły, ale również aktywność - ma placówka gminna kształcenia ogólnego, a inną rolę, możliwości działania i skalę oddziaływania powiatowa szkoła kształcenia zawodowego, np. powiatowe centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego. Zatem obszar (skala) aktywności LOWE będzie wypadkową typu placówki, jej organu prowadzącego oraz jej roli, stopnia aktywności i pozycji w lokalnym systemie edukacji.


Pytanie 31: Czy w ramach LOWE można prowadzić szkolenia przygotowujące nauczycieli do pracy z osobami dorosłymi, z danego zakresu tematycznego?
Jak należy rozumieć środowisko lokalne, jeżeli wnioskodawcą jest Gmina? Czy środowiskiem lokalnym będzie również powiat, na terenie którego leży Gmina?
Czy można zlecić prowadzenie szkolenia firmie zewnętrznej, jeżeli pochodzić ona będzie spoza województwa/powiatu/gminy jeżeli przeprowadzenie danego szkolenia będzie niemożliwe przez instytucje z lokalnego środowiska, a uzasadnione w odniesieniu do potrzeb grupy docelowej?

Odpowiedź 31: Ad 1) Szkolenie kadry nauczycielskiej dla uczestników LOWE, a więc osób niekwalifikujących się do grupy docelowej projektu, nie jest możliwe. Ale w opisie modelu funkcjonowania LOWE (załącznik nr 1 do procedury) wskazaliśmy, że Grantodawca w ramach realizacji projektu oferuje wsparcie merytoryczne dla szkół prowadzących LOWE, w formie warsztatów i indywidualnego wsparcia eksperckiego. Zatem nie ma potrzeby, aby tego rodzaju wydatki były finansowane z przyznanego grantu.
Ad 2) Środowisko lokalne szkoły, to jej najbliższe otoczenie. Przede wszystkim rodzice, a również inni mieszkańcy gminy. Zatem do nich – do mieszkańców gminy – powinna być kierowana oferta szkoły gminnej pełniącej funkcję LOWE. Jednak nie jest zabronione kierowanie oferty w dalszej kolejności również do mieszkańców gmin okolicznych, jeśli jest to uzasadnione. Należy zauważyć, że nieco inną rolę – a co za tym idzie: możliwości i skalę oddziaływania – ze względu na specyfikę typu szkoły ma placówka gminna kształcenia ogólnego, a inną rolę, możliwości działania i skalę oddziaływania ma powiatowa szkoła kształcenia zawodowego, np. powiatowe centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego. Zatem obszar (skala) aktywności LOWE będzie wypadkową typu placówki, jej organu prowadzącego oraz jej roli, stopnia aktywności i pozycji w lokalnym systemie edukacji.
Ad 3) Według założeń ministerialnych oraz proponowanego przez nas modelu funkcjonowania LOWE, istotą aktywności LOWE (oprócz tego, iż podejmowane działania powinny być organizowane dla społeczności lokalnej w miejscu zamieszkania) ma być wykorzystywanie do podejmowanych działań potencjału własnego szkoły pełniącej funkcję LOWE. Jednak ze względu na to, iż kluczowym aspektem jest zindywidualizowana (adekwatna do rozpoznanych potrzeb 100 przedstawicieli grupy docelowej) oferta LOWE, angażowanie do wsparcia działań szkoły osób spoza szkoły (nauczycieli z innej szkoły, zewnętrznych specjalistów) jest możliwe, jeśli jest to uzasadnione ze względu na specyfikę zaplanowanych działań prowadzących do założonych efektów edukacyjnych.


Pytanie 30: W jaki sposób należy rozumieć osoby z utrudnionym dostępem do jakichkolwiek form edukacji osób dorosłych? Czy fakt zamieszkiwania na terenie wiejskim lub pobieranie świadczeń z OPS jest wystarczającą przesłanką do zakwalifikowania danej osoby do tej grupy?
Czy zapis „w szczególności dotyczy to osób: …” należy traktować, iż w grupie docelowej LOWE mogą znaleźć się również osoby posiadające wyższe wykształcenie?
Czy osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ mogą również być uczestnikami LOWE?

Odpowiedź 30: Przywołane w pytaniu przykłady charakterystyki osób wskazują, iż kwalifikują się one do grupy docelowej projektu.
Ideą utworzenia i funkcjonowania LOWE jest aktywizacja przedstawicieli lokalnej społeczności. Takich, którzy kwalifikują się do grupy docelowej projektu. Została ona scharakteryzowana w procedurze naboru wniosków o udzielenie grantu oraz w opisie modelu funkcjonowania LOWE. Stanową ją rodzice lub opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny oraz dorośli kwalifikujący się, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, do podanych w opisie podgrup, tj.: (a) z utrudnionym dostępem do jakichkolwiek form edukacji osób dorosłych, (b) z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (najwyżej zasadniczym zawodowym lub średnim i policealnym zdobytym w zeszłym wieku), (c) związanych z rolnictwem, (d) nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, (e) podlegających formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny, (f) w wieku 45+.
Aby daną osobę zakwalifikować do grupy docelowej nie jest konieczne spełnienie przez nią wszystkich kryteriów łącznie (rozumiejąc jako kryterium kwalifikowanie się do danej podgrupy grupy docelowej). Inaczej rzecz ujmując, nie musi to być osoba jednocześnie i bezrobotna, i w wieku 45+, i korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej, itd.


Pytanie 29: W jaki sposób należy rozumieć „osoby wykazujące niską lub brak aktywności edukacyjnej w jakiejkolwiek formie”. Szkoła ani inne podmioty nie prowadzą takiego rejestru, nie posiadają też wiedzy, czy rodzice podejmują aktywność edukacyjną czy też nie. Samo posiadanie wykształcenia średniego czy zawodowego przez rodzica nie przesądza o tym, że dana osoba nie uczestniczy w szkoleniach/kursach, samokształceniu, itp. Na podstawie jakich przesłanek/dokumentów mamy dana osobę zakwalifikować do tej kategorii bądź nie? Z jakiego okresu należy badać tą aktywność (w okresie 3, 5 lat czy ostatniego roku?)

Odpowiedź 29: Istotą działalności szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, jest rozpoznanie potrzeb lokalnej społeczności z otoczenia szkoły, identyfikacja spośród tych osób co najmniej 100 przedstawicieli grupy docelowej, a następnie przygotowanie dla nich zindywidualizowanej (dostosowanej do potrzeb) oferty działań LOWE.
Wyniki wstępnego rozpoznania powinny być opisane we wniosku aplikacyjnym. Dobrym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy szkoły z innymi lokalnymi instytucjami realizującymi lokalną politykę społeczną, np. ośrodek pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy, powiatowe centrum pomocy rodzinie itp. oraz organizacjami społecznymi. W założeniu modelu LOWE szkoła ma „wyjść” szerzej do społeczności lokalnej, a zatem m.in. być animatorem (przy pomocy organu prowadzącego) takiego szerszego partnerstwa. A to wymaga podjęcia inicjatywy.
Pogłębiona diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej lokalnej społeczności będzie wykonywana już po podpisaniu umowy grantowej, jako pierwszy etap wykorzystania przyznanego grantu, do tego przy wsparciu doradców.


Pytanie: 28: Kto podpisuje wniosek? (Dyrektor Szkoły czy Starosta ?) Jeżeli dyrektor ?Na jakiej podstawie? (porozumienie ze Starostwem Powiatowym czy upoważnienie?)

Odpowiedź 28: Wniosek o udzielenie grantu - na utworzenie i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji na bazie szkoły - składa organ prowadzący szkołę. W jej imieniu działają a zatem podpisują wniosek osoby uprawnione do reprezentowania organu prowadzącego.
 

Pytanie 27: Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku aplikacyjnego?

Odpowiedź 27: Nie wymagamy od organu prowadzącego szkołę dołączania do wniosku o udzielenie grantu jakichkolwiek załączników. Ocena (formalna i merytoryczna) zgłoszenia odbywa się na podstawie informacji zawartych w formularzu wniosku oraz danych zawartych w publicznie dostępnych rejestrach i ewidencjach. W przypadku działania przez pełnomocnika konieczne jest załączenie pełnomocnictwa.


Pytanie 26: Czy Młodzieżowy Dom Kultury (jako placówka oświatowo-wychowawcza prowadzona przez powiat) może wziąć udział w projekcie i stać się Lokalnym Ośrodkiem Wiedzy i Edukacji, czy dotyczy to jedynie samych szkół?

Odpowiedź 26: W projekcie mogą uczestniczyć (ubiegać się o grant) wyłącznie organy prowadzące szkoły.


Pytanie 25: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli zwraca się z zapytaniem, czy możliwość uczestnictwa w grantach LOWE dotyczy także ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Odpowiedź 25: W projekcie mogą uczestniczyć (ubiegać się o grant) wyłącznie organy prowadzące szkoły.


Pytanie 24: Jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w projekcie. Mamy jednak pytanie, czy niepubliczna poradnia psychologiczno pedagogiczna, poradnia logopedyczna może ubiegać się o środki na stworzenie Lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji?

Odpowiedź 24: Lokalnym Ośrodkiem Wiedzy i Edukacji może być wyłącznie szkoła. O grant na utworzenie i prowadzenie LOWE może ubiegać się wyłącznie organ prowadzący szkołę.


Pytanie 23: Czy formy wsparcia w okresie trwałości maja być takie same jak podczas realizacji projektu czy można wprowadzić inne?

Odpowiedź 23: Szczegóły utrzymania trwałości projektu przez dwa lata po wykorzystaniu i rozliczeniu grantu nie zostały określone. Przyjmujemy, że organowi prowadzącemu zgłaszającemu się do udziału w projekcie o takim charakterze, powiększającemu paletę możliwości oddziaływania wobec przedstawicieli grupy docelowej, powinno zależeć na utrzymaniu skali działania ośrodka wypracowanej w ramach projektu. Zatem liczba uczestników i sposób działania LOWE po okresie wykorzystania grantu powinny być zbliżone do warunków w trakcie realizacji projektu. Zwracamy natomiast uwagę, że w okresie trwałości uczestnikami działań LOWE nie muszą być nowe (kolejne) osoby. LOWE może kontynuować działania na rzecz uczestników zidentyfikowanych w okresie wydatkowania i rozliczania grantu.


Pytanie 22: Co Grantodawca rozumie przez: Osoby z utrudnionym dostępem do jakichkolwiek form edukacji osób dorosłych?

Odpowiedź 22: Chodzi o osoby dorosłe (osoby po ukończeniu 18 roku życia) niekorzystające z formalnego systemu kształcenia dorosłych np. szkoły dla dorosłych edukacji w szkołach wyższych ze względu np. na ograniczoną dostępność form kształcenia w najbliższej okolicy, koszty, sytuację rodzinną.


Pytanie 21: Jestem dyrektorem niepublicznej szkoły podstawowej. Od 1 września 2017 r. zmieni się organ prowadzący. W związku z ogłoszeniem konkursu na tworzenie LOWE mam pytanie: czy my jako szkoła niepubliczna możemy składać wniosek? I kto: szkoła czy organ prowadzący?

Odpowiedź 21: Wniosek aplikacyjny składa organ prowadzący. We wniosku wymagane jest wskazanie zgody dyrektora szkoły na uruchomienie i funkcjonowanie LOWE. W procedurze naboru wskazano, że w przypadku organów typu INNE (stowarzyszenia i inne organizacje społeczne; organizacje wyznaniowe; inne jednostki, w tym jednostki administracji centralnej) dodatkowym kryterium dostępu jest minimum 1 rok (rozumiany jako rok szkolny) doświadczenia w prowadzeniu szkoły w okresie przed złożeniem wniosku na konkurs. Weryfikacja kryterium jest zerojedynkowa: spełnia / nie spełnia. Niespełnienie tego kryterium dostępu jest równoznaczne z niemożnością otrzymania grantu. Jeżeli  podmiot, który od września ma przejąć szkołę nie posiada doświadczenia w zakresie prowadzania szkoły, już z tego względu nie będzie mogły być na niego przeniesione prawa i obowiązku z umowy grantowej.


Pytanie 20: Czy zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową dotyczy również jednostek samorządu terytorialnego?

Odpowiedź 20: Tak, wymaganie złożenia weksla in blanco dotyczy również organów prowadzących będących jednostkami samorządu terytorialnego. Zwracamy natomiast uwagę, że taka forma zabezpieczenia ma charakter powszechny w przypadku realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków PO WER.


Pytanie 19: Czy w ramach utrzymania działalności LOWE przez co najmniej 2 lata po zakończeniu realizacji projektu, Grantobiorca będzie zobowiązany do utrzymania w pełnym zakresie działalności LOWE, który będzie realizowany podczas realizacji projektu, czy Grantobiorca będzie mógł działalność LOWE realizować w mniejszym zakresie (opisanym we wniosku aplikacyjnym) niż podczas realizacji projektu?

Odpowiedź 19: Szczegóły utrzymania trwałości projektu przez dwa lata po wykorzystaniu i rozliczeniu grantu nie zostały określone. Przyjmujemy, że organowi prowadzącemu zgłaszającemu się do udziału w projekcie o takim charakterze, powiększającemu paletę możliwości oddziaływania wobec przedstawicieli grupy docelowej, powinno zależeć na utrzymaniu skali działania ośrodka wypracowanej w ramach projektu. Zatem liczba uczestników i sposób działania LOWE po okresie wykorzystania grantu powinny być zbliżone do warunków w trakcie realizacji projektu. Zwracamy natomiast uwagę, że w okresie trwałości uczestnikami działań LOWE nie muszą być nowe (kolejne) osoby. LOWE może kontynuować działania na rzecz uczestników zidentyfikowanych w okresie wydatkowania i rozliczania grantu.


Pytanie 18: Czy w planowanych działaniach w projekcie LOWE można przeznaczyć czas na basen, kino, teatr, zwiedzanie zabytków Wrocławia?
Czy w skład zajęć edukacyjnych wchodzą zajęcia  sportowe?

Odpowiedź 18: Oferta LOWE (czyli szkoły pełniącej funkcję ośrodka), która docelowo wypracowana zostanie z wykorzystaniem grantu po uprzednim wykonaniu diagnozy potrzeb lokalnej społeczności, skierowana musi być do lokalnych przedstawicieli grupy docelowej projektu (LOWE ma objąć min. 100 przedstawicieli grupy docelowej). Charakterystyka grupy docelowej znajduje się w opisie procedury naboru oraz w opisie modelu funkcjonowania LOWE (zał. 1 do procedury naboru). Projektowane w ofercie działania musza po pierwsze odpowiadać zidentyfikowanym potrzebom lokalnych przedstawicieli grupy docelowej, a po drugie muszą rozwijać u nich kompetencje do poruszania się na ryku pracy. Pod tym pojęciem nie rozumiemy kursów kwalifikacji zawodowych, poświadczonych odpowiednim certyfikatem kwalifikacji. Nie ma takiego wymagania wobec LOWE. Jednocześnie funkcja LOWE ma innych charakter od np. funkcji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Chodzi o uczestnictwo osób z grupy docelowej w działaniach edukacyjnych szeroko rozumianych i w różnych formach, które wyposażą uczestników w kompetencje ze zbioru tzw. kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie, w rozumieniu programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (tj. zgodnymi z „Zaleceniami Parlamentu Europejskiej i Rady z 18.12.2016 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)”. Przedstawione przykłady zajęć nie odpowiadają działaniom o takim charakterze.


Pytanie 17: W jaki sposób Szkoła ma mieć udokumentowane wspołprace, pracę na rzecz dorosłych? Czy mogą być potwierdzenia, zaświadczenia np. z Gops – u, Rady Rodziców, Gminy?

Odpowiedź 17: Jednym z elementów zgłoszenia podlegających ocenie merytorycznej będzie aspekt aktywności edukacyjnej szkoły wobec dorosłych przedstawicieli lokalnej społeczności. Jak napisano w p. 3 rozdz. IV procedury, weryfikacja tego aspektu działalności szkoły następować będzie na podstawie zawartych w zgłoszeniu informacji o podejmowanych przez szkołę działaniach. Nie jest wymagane załączanie dokumentów poświadczających prawdziwość zawartych w opisie tych działań informacji. Nie zabraniamy jednak ich załączenia, jeśli zgłaszający organ prowadzący uznaję, że zawarte są w nich informacje istotne z punktu widzenia oceny.


Pytanie 16: Czy diagnozę należy przeprowadzić przed napisaniem projektu? Czy może to być ankieta? Czy grupa docelowa to jest tylko wiek 45 + i wszystkie związane punkty a-f? Czy może być np. osoba nieaktywna zawodowo lub bezrobotna ale ma mniej lat niż 45+? Ilu powinno być uczestników (min-max)?

Odpowiedź 16: 1) Wstępna diagnoza potrzeb (problemów) lokalnej społeczności - otoczenia, w którym działa szkoła powinna być elementem zgłoszenie (wniosku). Jest to jeden z punktów oceny merytorycznej (str. 10 procedury naboru). Natomiast właściwa (pogłębiona) diagnoza zostanie wykonana już w ramach grantu, jako jeden z jego kwalifikowanych wydatków (str. 12 procedury naboru). Diagnozę tę szkoła (LOWE) wykona samodzielnie z pomocą doradców zatrudnionych w projekcie; 2) Przedstawicielem grupy docelowej projektu może być osoba, której przykład podano. Nie musi to być osoba spełniająca wszystkie kryteria łącznie, rozumiejąc jako kryterium kwalifikowanie się do danej podgrupy grupy docelowej. Inaczej rzecz ujmując, nie musi to być osoba jednocześnie bezrobotna i w wieku 45+ i korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej i ….; 3) LOWE jest zobowiązany objąć działaniami min. 100 przedstawicieli grupy docelowej, każdego co najmniej dwiema różnymi formami działań. Nie ma pułapu maksymalnego liczby uczestników.


Pytanie 15: Organ prowadzący musi utrzymać działalność LOWE w okresie co najmniej 2 lat po zakończeniu realizacji grantu. Czy w tym okresie należy utrzymywać LOWE w pełnym zakresie? Tzn. czy możemy np. zmniejszyć liczbę uczestników lub formy wsparcia?

Odpowiedź 15: Szczegóły utrzymania trwałości projektu przez dwa lata po wykorzystaniu i rozliczeniu grantu nie zostały określone. Przyjmujemy, że organowi prowadzącemu zgłaszającemu się do udziału w projekcie o takim charakterze, powiększającemu paletę możliwości oddziaływania wobec przedstawicieli grupy docelowej, powinno zależeć na utrzymaniu skali działania ośrodka wypracowanej w ramach projektu. Zatem liczba uczestników i sposób działania LOWE po okresie wykorzystania grantu powinny być zbliżone do warunków w trakcie realizacji projektu. Zwracamy natomiast uwagę, że w okresie trwałości uczestnikami działań LOWE nie muszą być nowe (kolejne) osoby. LOWE może kontynuować działania na rzecz uczestników zidentyfikowanych w okresie wydatkowania i rozliczania grantu.


Pytanie 14: Czy diagnozę potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej można przeprowadzić samodzielnie?

Odpowiedź 14: Grantobiorca ma obowiązek samodzielnego przeprowadzenia diagnozy (jako etapu realizacji grantu i jednego z znaczących wydatków kwalifikowanych). Grantodawca będzie miał jednak zapewnione doradztwo ze strony ekspertów. Rozdz. VI i rozdz. VII opisu modelu funkcjonowania LOWE.


Pytanie 13: Czy jeżeli z diagnozy wynikać będą potrzeba prowadzenia kursów językowych – czy mogą być to wyłącznie kursy językowe?

Odpowiedź 13: Cele i istota funkcjonowania LOWE opisane zostały w opisie modelu LOWE (zał. 1 do procedury naboru). Praktycznym wymiarem realizacji istoty funkcjonowania LOWE jest uczestnictwo co najmniej 100 przedstawicieli (niepowtarzających się) grupy docelowej w działaniach LOWE. Działania te muszą odpowiadać zidentyfikowanym potrzebom tych osób (dostosowanie działań do potrzeb grup docelowych) oraz poszerzać ich kompetencje. Wstępna analiza potrzeb lokalnej społeczności, w której działa szkoła, będzie przedmiotem oceny merytorycznej wniosku (rozdz. IV procedury naboru). Natomiast pogłębiona analiza będzie elementem (etapem) realizacji grantu (przy wykorzystaniu doradztwa ekspertów) – rozdz. VI opisu modelu funkcjonowania LOE (zał. 1 do procedury naboru). Zwracamy uwagę, że wsparcie w ramach LOWE w okresie obowiązywania umowy o powierzenie grantu ma obejmować co najmniej 100 osób dorosłych, przy założeniu, że każdy uczestnik zostanie objęty co najmniej dwoma różnymi formami wsparcia z oferty edukacyjnej LOWE (patrz załącznik 1). Zatem organizacja wyłącznie kursu językowego nie spełnia tego wymagania.


Pytanie 12: Jaki jest minimalny i maksymalny okres realizacji projektu ? I czy gmina musi zachować trwałość projektu? Jeśli tak to przez jaki okres?

Odpowiedź 12: Okres realizacji grantu (rozumiany jako okres przygotowania i funkcjonowania LOWE) rozpoczyna się w dniu podpisania umowy grantowej, co planowane jest na lipiec br. Natomiast kończy się 30.06.2018, w praktyce końcowym pozytywnym rozliczeniem wydatków ostatniej transzy grantu. Patrz: ramowy harmonogram, rozdz. X opisu modelu funkcjonowania LOWE.
Grantodawca jest zobowiązany do utrzymania trwałości efektów projektu przez okres dwóch lat po jego zakończeniu, tj. od 30.06.2018 do 30.06.2020.


Pytanie 11: Czy w ramach projektu wymagany jest wkład własny, w tym wkład finansowy?

Odpowiedź 11: Grantobiorca nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.


Pytanie 10: Czy w ramach wniosku aplikacyjnego jest możliwe partnerstwo, na przykład partnerstwo organu prowadzącego z organizacją pozarządową?
Czy należy przeprowadzić nabór Partnera zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217)?

Odpowiedź 10: Projekt nie przewiduje wnioskowania (a następnie prowadzenia LOWE) przez partnerstwo. Wnioskodawcą (grantobiorcą) jest organ prowadzący daną szkołę, po podjęciu decyzji, że właśnie ona spełnia wymagania opisane w modelu funkcjonowania LOWE oraz w procedurze naboru grantobiorców.
Nie ma natomiast przeszkód, a jest to wręcz zalecane, żeby organ prowadzący szkołę nawiązał współpracę z innymi podmiotami działającymi lokalnie (parafie, organizacje społeczne, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy, pracodawcy itp.) w celu wdrożenia i utrzymania funkcjonowania LOWE.
 

Pytanie 9: Czy w ramach wniosku aplikacyjnego można zaplanować utworzenie więcej niż jednego Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE)? Na przykład wnioskodawca w ramach grantu planuje utworzenie 3 LOWE przy 3 różnych szkołach, czy jest to możliwe?

Odpowiedź 9: Obowiązuje zasada: jeden organ zgłasza (tylko) jedną szkołę. Organ prowadzący kilka szkół po zapoznaniu się z opisem modelu funkcjonowania LOWE (zał. 1 do procedury) oraz warunkami pozyskania grantu, powinien zdecydować, która ze szkół w największym stopniu spełnia te wymagania.


Pytanie 8: Jaka jest minimalna liczba uczestników LOWE w okresie utrzymania trwałości projektu przez 2 lata?

Odpowiedź 8: Liczba uczestników i zasięg działania LOWE powinien być zbliżony do minimalnej liczby deklarowanej w projekcie. Grantobiorcy zależy na tym aby utrzymać skalę działania ośrodka wypracowaną w ramach projektu. Zwracamy natomiast uwagę, że w okresie trwałości uczestnikami działań LOWE nie musza być nowe/kolejne osoby. LOWE może kontynuować działania na rzecz uczestników zidentyfikowanych w okresie wydatkowania i rozliczania grantu.


Pytanie 7: Jeżeli uczestnik projektu, np. wyjedzie za granicę i nie złoży stosownego oświadczenia, czy Grantobiorca za to odpowiada?

Odpowiedź 7: Taka osoba nie będzie mogła być zaliczona do liczby uczestników. Stąd sugerujemy angażowanie w działania LOWE większej niż minimalna (100) liczby osób.


Pytanie 6: Jak odnieść liczbę planowanych uczestników projektu poniżej 100, do podanej wartości co najmniej 100 w załączniku nr 1, rozdział VIII? Czy ta liczba może być mniejsza?

Odpowiedź 6: Liczba uczestników nie może być mniejsza niż 100 (jest to minimalna liczba uczestników).


Pytanie 5: W jaki sposób organ prowadzący, który jest organizacją non-profit i nie prowadzi działalności gospodarczej ma utrzymać przez 2 lata LOWE, przy założeniu, że uczestnicy projektu nie płacą za kursy i inne rodzaje edukacji?

Odpowiedź 5: Odpowiedź na to pytanie należy do Wnioskodawcy. Warunki projektu nie przewidują finansowania działalności LOWE po zakończeniu projektu. Możemy tylko podpowiedzieć, ż stowarzyszenie w celu kontynuowania działalności LOWE może korzystać z pomocy wolontariuszy, pracy swoich członków (art. 2 ust. 3 Prawa o stowarzyszeniach) oraz kontynuować lub nawiązać współpracę z takimi instytucjami jak powiatowy urząd pracy, ośrodek pomocy społecznej czy podmiotami zrzeszającymi pracodawców (np. lokalne izby gospodarcze) w celu zapewnienia kontynuacji oferty dla uczestników LOWE.
 

Pytanie 4: Czy oprócz wymienionych grup docelowych mogą uczestniczyć w programie osoby posiadające matur lub wykształcenie średnie?

Odpowiedź 4: Osoby posiadające maturę lub wykształcenie średnie mogą być uczestnikiem LOWE pod warunkiem, że mieszczą się w co najmniej jednej zdefiniowanej grupie docelowej np. mają utrudniony dostęp do jakichkolwiek form edukacji osób dorosłych lub np. korzystają z pomocy społecznej.


Pytanie 3: Jaka może być minimalna wartość grantu, czy można wycofać się z programu po uzyskaniu informacji jaka jest wartość grantu?

Odpowiedź 3: Minimalna wartość grantu nie została określona, jedynie jego wartość maksymalna – 249 tys. zł (str. 9, rozdz. V procedury naboru). Nie przewidujemy znaczących różnic w wysokości przyznanych grantów w stosunku do jego wartości maksymalnej. Wnioskodawca staje się grantodawcą w chwili podpisania umowy grantowej (załącznik nr 2 do ogłoszenia), wiążącej obie strony, która reguluje wysokość przyznanego grantu i warunki jego wykorzystania. Okoliczności ewentualnej zmiany wysokości i przeznaczenia grantu opisano w rozdz. VIII procedury. Zwracamy również uwagę, że przed podpisaniem umowy będą prowadzone negocjacje pomiędzy podmiotem aplikującym a Grantodawcą, w  tym dotyczące kształtu budżetu. Negocjacje nie muszą zakończyć się zawarciem umowy.


Pytanie 2: Czy wymagany jest jakiś wkład własny w projekcie? Jeżeli tak to jaki i w jakiej formie?

Odpowiedź 2: Nie jest wymagany wkład własny Grantobiorcy. Zwracamy natomiast uwagę, że Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji powinien funkcjonować w oparciu o istniejącą infrastrukturę i zasoby szkoły stąd siłą rzeczy Grantobiorca będzie musiał te zasoby wykorzystać
 

Pytanie 1:  Jestem zainteresowany uczestnictwem projekcie Nie chciałbym składać wniosku poprzez organ prowadzący szkołę. Czy same fundacje lub stowarzyszenia z terenu woj. podlaskiego zainteresowane stworzeniem Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji mogą w powiązaniu z lokalnym biznesem aplikować po środki w Państwa działaniu?

Odpowiedź 1: Grantobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący szkołę, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Organizacja pozarządowa może być Grantobiorcą, o ile spełnia ten warunek.

 


Zdobądź grant! Nabór chętnych do prowadzenia Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji

Prowadzisz lub zarządzasz szkołą, która współpracuje z rodzicami, wychodzi do lokalnej społeczności podejmując dla niej różne działania, której kierownictwo, grono pedagogiczne i personel nie boi się wyzwań? Jesteś wójtem, burmistrzem, prezydentem, starostą, prezesem stowarzyszenia, fundacji lub dyrektorem szkoły publicznej lub niepublicznej? Chcesz pozyskać dla swojej szkoły dodatkowe fundusze? W Twojej lokalnej wspólnocie są dorośli, którzy nie radzą sobie na rynku pracy, są bierni i mają niskie kompetencje edukacyjne, a Ty chciałbyś im pomóc? To ogłoszenie kierujemy do Ciebie.
 
Związek Powiatów Polskich ogłasza nabór dla organów prowadzących szkoły, które uczynią je Lokalnymi Ośrodkami Wiedzy i Edukacji. Wspólnie z partnerami (Uniwersytetem Jagiellońskim, Fundacją Małopolska Izba Samorządowa, Wyższą Szkoła Ekonomii i Informatyki) na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej realizujemy projekt, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przekażemy Ci finansowy grant na prowadzenie ośrodka, pomożemy w jego uruchomieniu i będziemy Cię wspierać podczas jego funkcjonowania.
 
Dzięki udziałowi w naszym projekcie:
  • wzmocnisz rolę Twojej szkoły jako lokalnego centrum integrującego społeczność wsi, dzielnicy, gminy, miasta, powiatu;
  • Twoja szkoła stanie się liderem edukacyjnym, animatorem działań dla lokalnej społeczności, wzorem dla innych placówek;
  • Twoja szkoła podniesie jakość swojej pracy i wprowadzi nowe formy działania;
  • pozyskasz dla Twojej szkoły grant w wysokości blisko ćwierć miliona zł;
  • Twoja szkoła wzbogaci się o sprzęt techniczny i przeprowadzi adaptację obiektu do pełnienia funkcji ośrodka;
  • nauczyciele i pracownicy Twojej szkoły zyskają możliwość dodatkowego wynagrodzenia;
  • ze wsparciem ekspertów opracujesz diagnozę potrzeb edukacyjnych i rozwojowych członków Twojej lokalnej społeczności, osób funkcjonujących w otoczeniu szkoły;
  • uzyskasz kolejną formę wsparcia osób potrzebujących pomocy w Twojej lokalnej wspólnocie: dorosłych gorzej wykształconych, nieradzących sobie na ryku pracy i biernych;
  • mieszkańcy Twojej wsi, dzielnicy, gminy, miasta, powiatu zyskają możliwość udziału w różnych formach kształcenia i rozwoju kompetencji.
Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem powyższych korzyści dla Twojej szkoły, lokalnej społeczności, gminy, miasta, powiatu - przeczytaj uważanie załączone do ogłoszenia dokumenty, a następnie przemyśl i przygotuj koncepcję uruchomienia i funkcjonowania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. Zanim złożysz formalny wniosek, będziesz miał czas na zadanie nam pytań i uzyskanie odpowiedzi, które wyjaśnią wątpliwości i pomogą przygotować zgłoszenie.
 
Na pytania od zainteresowanych czekamy do 25 marca br. Wnioski przyjmować będziemy od 31 marca do 28 kwietnia br. na adres podany w procedurze naboru grantów. Szczegóły opracowania zgłoszenia w załącznikach.