0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Konsultacja projektów aktów prawnych

Szanowni Państwo,

pod adresem internetowym: https://www.zpp.pl/biblioteka/projekty-aktow-prawnych zlokalizowane są projekty aktów prawnych przekazanych do konsultacji.

Państwa uwagi i opinie proszę zgłaszać w formularzu dostępnym po zaznaczeniu zgody oraz kliknięciu na prawy dolny przycisk DALEJ.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
/-/ Andrzej Płonka


 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku ze zbieraniem uwag do projektów aktów prawnych oraz prowadzeniem badań ankietowych przez Związek Powiatów Polskich

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku wskazanego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Związek Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094303.
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kierowanie korespondencji drogą e-mailową na adres biuro@zpp.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych:
 • prowadzenie analiz, badań, zbiór uwag do projektów aktów prawnych.
 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, miejsce i stanowisko pracy (funkcja) , adres e-mail, telefon.
 2. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.
 3. Przekazanie danych osobowych przez uczestnika nie jest wymogiem ustawowym ani umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Przekazanie danych ma charakter dobrowolny.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj.  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Zgodnie ze Statutem Związek Powiatów Polskich jest stowarzyszeniem powiatów, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Cel tej realizowany jest m.in. inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych oraz prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego (§1 ust. 1 oraz §6 Statutu). Ponadto Związek Powiatów Polskich jest ogólnopolską organizacją jednostek samorządu terytorialnego, której przedstawiciele zasiadają w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, które są uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego).
 5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zbierano uwagi lub prowadzono badania ankietowe.
 6. Przy zbieraniu danych Administrator korzysta z systemu informatycznego, niemniej jednak decyzje odnośnie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych - na zasadach określonych w RODO.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo w dowolnym momencie wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
 9. Administrator przekaże dane osobowe odbiorcom danych, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto informacja w zakresie imienia i nazwiska osoby, która zgłosiła uwagi lub wypełniła ankietę może być przekazana do jednostki samorządu terytorialnego, w imieniu której uwagi lub ankieta były wypełniane. 
 10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.