Projekty aktów prawnych do zaopiniowania

Uwagi do aktów prawnych można zgłaszać poprzez elektroniczny
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Wybrany miesiąc:

Grudzień 2019

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu

    Projekt rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

    Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
    Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

    Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania