Projekty aktów prawnych do zaopiniowania

Uwagi do aktów prawnych można zgłaszać poprzez elektroniczny
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Wybrany miesiąc:

Październik 2021

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

    Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa - uzasadnienie
    Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
    Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa - OSR
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej - OSR
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu - OSR
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy - OSR
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu - OSR
    Projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych - OSR
    Projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych - uzasadnienie
    Projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - załącznik
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - OSR
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
    Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających znajomość języka pomocniczego - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających znajomość języka pomocniczego - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających znajomość języka pomocniczego
    Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD278) - OSR
    Projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych - OSR
    Projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych - uzasadnienie
    Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD278) - uzasadnienie
    Projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych
    Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD278)
    Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD278) - załącznik 2
    Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD278) - załącznik 1
    Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD277) - OSR
    Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD277) - uzasadnienie
    Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD277)

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu

    Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających znajomość języka pomocniczego
    Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających znajomość języka pomocniczego - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających znajomość języka pomocniczego - OSR
    Projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej - OSR
    Projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej - uzasadnienie
    Projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej - OSR
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej
    Projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (UC95)
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie granicy portu morskiego Hel-Zachód - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie granicy portu morskiego Hel-Zachód - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie granicy portu morskiego Hel-Zachód
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie granicy portu morskiego Hel-Zachód - załącznik 2
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie granicy portu morskiego Hel-Zachód - załącznik 1
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie granicy portu morskiego Hel-Zachód - załącznik 1
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie granicy portu morskiego Hel-Zachód - OSR
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw - OSR
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw
    Projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 - załącznik 3
    Projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 - załącznik 2
    Projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 - załącznik 1
    Projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 - OSR
    Projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
    44 transzy projektów rozporządzeń MKiŚ w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk
    Projekt ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków - uzasadnienie
    Projekt ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
    Projekt ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków - OSR
    Projekt programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej (UD246) - OSR
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej (UD246) - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej (UD246)

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

    Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
    Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa - OSR
    Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa - uzasadnienie
    Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
    Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych
    Projekt rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - załącznik
    Projekt rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
    Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych - załącznik
    Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych - OSR
    Projekt rozporządzenia MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego - OSR
    Projekt rozporządzenia MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
    Projekt Strategii Rozwoju Usług Społecznych, polityka publiczna na lata 2021–2035. r. - załącznik
    Projekt Strategii Rozwoju Usług Społecznych, polityka publiczna na lata 2021–2035. r. - OSR
    Projekt Strategii Rozwoju Usług Społecznych, polityka publiczna na lata 2021–2035. r. - uzasadnienie
    Projekt Strategii Rozwoju Usług Społecznych, polityka publiczna na lata 2021–2035. r.
    Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD278) - uzasadnienie
    Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD278)
    Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD278) - załącznik 2
    Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD278) - załącznik 1
    Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD277) - OSR
    Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD277) - uzasadnienie
    Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD277)
    Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD278) - OSR

Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa

    Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur
    Projekt rozporządzenia w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. - OSR
    Projekt rozporządzenia w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r.

Sejm i Senat

    Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2022-2026 - OSR
    Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2022-2026 - uzasadnienie
    Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2022-2026
    Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy
    Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2022-2026 - załącznik
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Archiwum korespondencji
    Projekt ustawy o konopiach włóknistych
    Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa - OSR
    Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa - uzasadnienie
    Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
    Projekt zmienionych Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i niektórych innych ustaw
    Projekt ustawy o Agencji Cyberbezpieczeństwa
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym
    Projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu wraz z uzasadnieniem i OSR (MI 149).
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach wraz z uzasadnieniem i OSR (MI 150).
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych wraz z uzasadnieniem i OSR (nr 151 w Wykazie prac legislacyjnych MI).
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego wraz z uzasadnieniem i OSR (MI 152).