Projekty aktów prawnych do zaopiniowania

Uwagi do aktów prawnych można zgłaszać poprzez elektroniczny
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG przez Członków ZPP

Wybrany miesiąc:

Lipiec 2024

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu

    Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania - OSR

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa (RD73)
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa (RD73) - OSR
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - OSR
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (UD 85)
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (UD 85) - OSR
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (UD 86)
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (UD 86) - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1693) - OSR
    Projekt ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów
    Projekt ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów - uzasadnienei
    Projekt ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów _ OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1693)
    nowa wersja projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnych domów pomocy
    nowa wersja projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnych domów pomocy - uzasadnienie
    nowa wersja projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnych domów pomocy - OSR

Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu

    Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD18)
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD18) - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD18) - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów - załącznik
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia - załączniki
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (UC26)
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (UC26) - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (UC26) - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - OSR

Zespół ds. Energii, Klimatu i Środowiska

    Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównania
    Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównania - zał. 1
    Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównania - zał. 2
    Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównania - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównania - OSR

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

    nowa wersja projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej
    nowa wersja projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - uzasadnienie
    nowa wersja projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - OSR

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

    Projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    Projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - uzasadnienie
    Projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw - OSR

Projekty otrzymane w ramach konsultacji publicznych (w tym Sejm RP i Senat RP)

    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - OSR
    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze
    Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (UD 86) - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania - OSR
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (UD 86)
    Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (nr UD52) - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (nr UD52) - OSR
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (nr UD52)
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz ustawy - Prawo oświatowe
    Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt z 26.06
    Projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy Kodeks karny skarbowy
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (WPL MI nr 58)
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - OSR

Zespół ds. Ustroju Samorządu, Obszarów Miejskich i Metropolitalnych

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia gminy Szczawa - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia gminy Szczawa - OSR
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia gminy Grabówka
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia gminy Grabówka - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia gminy Grabówka - OSR
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia gminy Szczawa
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (RD103)
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (RD103) - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (RD103) - OSR