Projekty aktów prawnych do zaopiniowania

Uwagi do aktów prawnych można zgłaszać poprzez elektroniczny
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Wybrany miesiąc:

Maj 2020

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu

    Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

    Projekt rozporządzenia MZ w sprawie wzoru oświadczenia o braku konfliktu interesów dla członków Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii
    projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności