Projekty aktów prawnych do zaopiniowania

Uwagi do aktów prawnych można zgłaszać poprzez elektroniczny
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Wybrany miesiąc:

Styczeń 2021

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

    Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz niektórych innych ustaw

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej
    Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
    Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stref zamkniętych na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
    Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności, wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dostępności oraz wzoru certyfikatu dostępności
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD 163)

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

    Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
    Projekt rozp. w sprawie formularza IOWISZ dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeopień ki zdrowotnej (MZ 908)
    Projekt rozp. w sprawie wzoru oświadczenia o braku konfliktu interesów dla członków Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych (MZ 968)
    Projekt rozp. w sprawie formularza IOWISZ dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 907)

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego

    Projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Sejm i Senat

    Projekt ustawy o polityce prorodzinnej jednostek samorządu terytorialnego "Samorząd dla Rodziny"