Szkolenia i doradztwo

30 marca 2017

System Analiz Samorządowych

fotolia.pl

System Analiz Samorządowych (SAS) to portal internetowy prowadzony pod adresem www.sas24.org przez Związek Miast Polskich, we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP.

Główna część portalu zawiera wskaźniki dotyczące nakładów na usługi realizowane przez samorządy terytorialne, a także uwarunkowań rozwoju gmin i powiatów w Polsce.

Użytkownicy portalu znajdą tam również opracowania eksperckie podsumowujące sytuację w poszczególnych dziedzinach aktywności samorządów, ankiety służące do badania opinii odbiorców usług administracyjnych, społecznych i technicznych oraz ankiety służące przekrojowemu badaniu opinii mieszkańców na temat warunków życia i jakości usług w danej jednostce samorządu terytorialnego.

System zawiera także informacje na temat prac Grup Wymiany Doświadczeń (GWD) w zarządzaniu usługami. GWD korzystają bowiem z danych SAS jako jednego z elementów metodologii monitorowania procesu realizowania zadań i kompetencji samorządów.

Więcej na temat tego systemu można dowiedzieć się z załączonej poniżej publikacji.


Załączniki