Pozostałe gremia

fotolia.pl

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich aktywnie biorą udział w pracach komitetów monitorujących i sterujących, zespołów problemowych, rad, grup roboczych, komitetów konsultacyjnych, komisjach, itd.
 


SKŁAD OSOBOWY PRZEDSTAWICIELI ZPP


KANCELARIA PREZYDENTA RP

 • Zespół ds. wypracowania propozycji zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego
  • Ludwik Węgrzyn – Ekspert Związku Powiatów Polskich (na poziomie strategicznym)
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich (na poziomie eksperckim)
    
 • Zespół ds. przeglądu prawa samorządowego
  • Ludwik Węgrzyn – Ekspert Związku Powiatów Polskich (stały przedstawiciel)
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich (stały ekspert)
    

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój
  • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
  • Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich.
  • Rafał Rudka – Kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura Związku Powiatów Polskich.
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
  • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020
  • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
  • Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski
  • Bartłomiej Zydel – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020
  • Mariusz Filipiuk – Starosta Bialski
  • Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki (zastępca)
    
 • Komitet ds. Umowy Partnerstwa
  • Adam Pieniążek – Wicestarosta Dębicki
  • Ewelina Kocemba – specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP (zastępca)
    
 • Podkomitet ds. rozwoju partnerstwa
  • Ewelina Kocemba – specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP
    
 • Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
  • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Zespół ds. partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki
    
 • Komitet Konsultacyjny ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych na lata 2014-2020
  • Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopot
  • Ewa Janczar – Radna Rady m.st. Warszawy, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich (zastępca).
 • Grupa robocza ds. przygotowania Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027
  • Bartłomiej Zydel – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Grupa robocza ds. programowania interwencji w ramach celu polityki 1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej, 2021-2027
  • Rafał Rudka – Kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Grupa robocza ds. programowania perspektywy 2021-2027 w ramach celu polityki 2 Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem
  • Józef Neterowicz – Ekspert Związku Powiatów Polskich
    
 • Grupa robocza ds. programowania interwencji w ramach celu polityki 3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych
  • Monika Małowiecka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
  • Bartłomiej Zydel – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Grupa robocza ds. programowania interwencji w ramach celu polityki 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych
  • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Grupa robocza ds. programowania w ramach celu polityki 5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII

 • Zespół ds. Strategii "Europa 2020"
  • Andrzej Płonka – Starosta Bielski, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
  • Rudolf Borusiewicz - Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)


MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

 • Zespół doradczy do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii
  • Jan Schnerch – Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
    
 • Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej
  • Jan Maciej Czajkowski – Ekspert Związku Powiatów Polskich
    
 • Zespół – Rada Ekspertów dot. Programu Przebudowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023
  • Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki
  • Wojtek Błażusiak – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu


MINISTERSTWO FINANSÓW

 • Zespół roboczy do spraw projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
  • Ludwik Węgrzyn – Ekspert Związku Powiatów Polskich
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Zespół do spraw wypracowania rozwiązań służących zmniejszeniu obciążeń biurokratycznych w jednostkach samorządu terytorialnego
  • Ludwik Węgrzyn – ekspert Związku Powiatów Polskich
 • Zespół do spraw przeglądu finansów samorządowych
  • Renata Ciurlik - Skarbnik Powiatu Poznańskiego (podatek dochodowy)
  • Kamil Ciupak – Starosta Polkowicki (podatki i opłaty lokalne oraz subwencja wyrównawcza i potrzeby rozwojowe)
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich (subwencja oświatowa)
  • Dariusz Woźniak - Skarbnik Powiatu Świeckiego (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej)


MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

 • Rada Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
  • Bernadeta Wąsik – Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni
    
 • Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
  • Ludwik Węgrzyn – Ekspert Związku Powiatów Polskich
  • Marek Kurpis – Wicestarosta Raciborski (zastępca)
  • Katarzyna Liszka-Michałka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Grupa robocza ds. wynagradzania i czasu pracy nauczycieli w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
  • Marek Kurpis – Wicestarosta Raciborski
    
 • Grupa robocza ds. systemu awansu zawodowego nauczycieli w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
  • Katarzyna Liszka-Michałka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Grupa robocza ds. oceny pracy nauczycieli i odbiurokratyzowania szkoły w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
  • Katarzyna Liszka-Michałka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 • Rada Działalności Pożytku Publicznego
  • Krzysztof Maćkiewicz – Starosta Wąbrzeski, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
    
 • Rada Rynku Pracy
  • Edmund Kaczmarek – Radny Rady Powiatu Jędrzejowskiego
  • Krzysztof Rymuza – Starosta Pruszkowski
    
 • Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  • Sylwia Michalec-Jękot – Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach
  • Adam Pawulski – Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni
    
 • Komitet Sterująco-Monitorujący Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2017-2020
  • Marian Niemirski – Starosta Przysuski, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
    
 • Grupa Robocza ds. zdrowia i rehabilitacji
  • Józef Kardyś – Starosta Kolbuszowski
    
 • Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej
  • Dorota Stachowicz – specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni
    
 • Grupa ds. Prawnych w ramach Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
  • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Ludwik Węgrzyn – Ekspert Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO ZDROWIA

 • Rada ds. Zdrowia Publicznego
  • Andrzej Płonka – Starosta Bielski, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego


MINISTERSTWO CYFRYZACJI

 • Linia Współpracy 2016
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
  • Monika Małowiecka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Komitet Sterujący Projektu CEPiK 2.0
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych - Zespół ds. Edukacji
  • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 • Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego
  • Adam Krzysztoń – Starosta Łańcucki, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
    
 • Rada Programowa Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
  • Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi
    
 • Komisja Heraldyczna
  • Jan Flasza – Dyrektor Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni


MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA

 • Rada Leśnictwa
  • Ludwik Węgrzyn – Ekspert Związku Powiatów Polskich
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”
  • Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski
    
 • Zespoł do spraw lokalnego bezpieczeństwa energetycznego
  • Józef Neterowicz – Ekspert ZPP
  • Bartłomiej Zydel – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Grupa robocza LIFE dedykowana ochronie przyrody i różnorodności biologicznej (NAT)
  • Rafał Rudka – Kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 • Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński, Wiceprezes Zarządu ZPP
  • Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński
  • Rafał Rudka – Kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura Związku Powiatów Polskich
   (zastępca)
    
 • Zespół wspierający prace w zakresie projektowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa ze środków europejskich na lata 2021-2027
  • Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski
    
 • Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Jacek Kobyłka – Starosta Miechowski
  • Roman Fester – Starosta Ząbkowicki (zastępca)
    
 • Zespół ds. stabilizacji i wsparcia rynku owoców i warzyw
  • Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski
    
 • Zespół ds. gospodarki wodą, zasobami i glebą
  • Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski
    
 • Zespół ds. wysokiej jakości żywności
  • Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski


MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

 • Rada Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej
  • Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich


MINISTESTWO AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

 • Rada Programowa Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej
  • Józef Neterowicz - Ekspert ZPP


NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

 • Rada Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich


MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

 • Rada Muzeum Niepodległości
  • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich


KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ

 • Zespół ekspertów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty
  • Andrzej Wojtkowiak – Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie (powiat polkowicki)
  • Zbigniew Czepelak – Ekspert Związku Powiatów Polskich


ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

 • Zespół Roboczy ds. Aktualizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w ramach Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności Narodowego Banku Polskiego
  • Józef Matysiak – Starosta Rawski, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich


INSTYTUT WISEEUROPA, FUNDACJA PRZYJACIÓŁKA I KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

 • Komitet Sterujący projektu „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”
  • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP


ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 • Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych
  • Janusz Mielczarek – Starosta Łęczycki


MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 • Małopolska Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych
  • Andrzej Uryga – Starosta Chrzanowski
    

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 • Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych
  • Krzysztof Rymuza – Starosta Pruszkowski


ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 • Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie śląskim
  • Bernard Bednorz – Starosta Bieruńsko-Lędziński, Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego


ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 • Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie świętokrzyskim
  • Bogdan Soboń – Starosta Konecki
    
 • Wojewódzka Rada do spraw potrzeb zdrotownych
  • Józef Żółciak – Starosta Staszowski


WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 • Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie wielkopolskim
  • Lech Janicki – Starosta Ostrzeszowski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego


WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  • Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski
    
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zespół ds. oświaty
  • Jarosław Kogut – Wicestarosta Lidzbarski
    
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zespół ds. ochrony zdrowia
  • Paweł Przybyłek – Wicestarosta Nidzicki
    
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zespół ds. gospodarki i polityki regionalnej
  • Agnieszka Pietrowicz – Dyrektor Parku Technologicznego w Ełku
  • Jolanta Domżalska – pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim
    
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zespół ds. dialogu i polityki społecznej
  • Alicja Grodowska – Dyrektor PCPR w Lidzbarku Warmińskim
  • Dariusz Jurkiewicz – Dyrektor PCPR w Węgorzewie
    
 • Wojewódzki Zespół ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi
  • Andrzej Abako – Starosta Olsztyński
    
 • Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  • Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski


ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 • Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie zachodniopomorskim
  • Tomasz Tamborski – Starosta Kołobrzeski
    
 • Wojewódzka Rada Rynku Pracy
  • Stanisław Cybula – Starosta Drawski
  • Andrzej Bednarek – Starosta Policki
    
 • Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  • Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki
    
 • Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
  • Tomasz Tamborski – Starosta Kołobrzeski (dla Okręgu Koszalińskiego)
  • Tomasz Stanisławski – Starosta Goleniowski (dla Okręgu Szczecińskiego)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
  • Roman Potocki – Starosta Wrocławski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego
  • Łukasz Rokita – Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego w Miliczu (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Barbara Studzińska – Starosta Świecki
  • Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński
  • Jarosław Sochacki – Starosta Rypiński (zastępca)
  • Michał Mróz – Starosta Tucholski (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
  • Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski
  • Łukasz Reszka – Starosta Świdnicki (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
  • Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego
  • Elwira Bełenkowska – Inspektor w Wydziale Zarządzania Projektami Europejskimi i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Świebodzinie (zastępca)
  • Henryk Janowicz – Starosta Żagański
  • Bogusław Kierus – Starosta Strzelecko-Drezdenecki (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  • Piotr Wojtysiak – Starosta Piotrkowski
  • Marcin Baranowski – Starosta Opoczyński (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 • Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego
  • Józef Tomal – Starosta Myślenicki, Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego   
    
 • Małopolska Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
  • Grzegorz Pióro – Starosta Proszowicki
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
  • Ludwik Węgrzyn – Ekspert Związku Powiatów Polskich
  • Józef Tomal – Starosta Myślenicki, Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego (zastępca)
    
 • Komitet Sterujący projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej
  • Lesław Wieczorek - Starosta Dąbrowski


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  • Zbigniew Deptuła – Starosta Makowski
  • Krzysztof Kapusta – Starosta Nowodworski
  • Ewa Besztak - Starosta Węgrowski
    
 • Mazowiecki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej
  • Zbigniew Chrupek – Starosta Ostrowski
    
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Mazowieckiego
  • Mariusz Bieniek – Starosta Płocki


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  • Mirosław Birecki – Starosta Kluczborski
  • Radosław Roszkowski – Starosta Prudnicki
  • Małgorzata Tudaj – Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski (zastępca)
  • Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
  • Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego
  • Andrzej Olesiuk – Starosta Leski (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  • Piotr Rećko – Starosta Sokólski
  • Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski
  • Jarosław Białk – Starosta Pucki (zastępca)
    
 • Pomorska Rada Oświatowa
  • Marek Szczepański – Starosta Chojnicki


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  • Bernard Bednorz – Starosta Bieruńsko-Lędziński, Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego
  • Piotr Kołodziejczyk – Starosta Myszkowski (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
  • Dariusz Czechowski – Starosta Włoszczowski
  • Zbigniew Kierkowski – Starosta Pińczowski (zastępca)
  • Józef Żółciak – Starosta Staszowski
  • Marcin Piwnik – Starosta Sandomierski (zastępca)
    
 • Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej
  • Paweł Faryna – Starosta Jędrzejowski


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020
  • Andrzej Nowicki – Starosta Piski
  • Mirosław Dariusz Dżażdżewski – Starosta Giżycki (zastępca)
  • Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski
  • Andrzej Ciołek – Wicestarosta Gołdapski (zastępca)
    
 • Zespół ds. monitoringu i ewaluacji „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022”
  • Zbigniew Nadolny – Starosta Bartoszycki
    
 • Zespół ds. aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego (forum partnerskie)
  • Andrzej Abako – Starosta Olsztyński
    
 • Zespół ds. monitoringu i ewaluacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  • Jarosław Kogut – Wicestarosta Lidzbarski.


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
  • Lech Janicki – Starosta Ostrzeszowski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego
  • Beata Hanyżak – Starosta Szamotulski (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
  • Bogdan Wankiewicz – Starosta Wałecki
  • Andrzej Potyra – Starosta Myśliborski (zastępca)