Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

XXX Zgromadzenie Ogólne ZPP (13 marca 2024 roku)

    w sprawie modelu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jednostkach oświatowych
    w sprawie zadań organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego w systemie oświaty
    w sprawie pokrywania przez Narodowy Funduszu Zdrowia kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w domach pomocy społecznej
    w sprawie wprowadzenia stałego mechanizmu partycypacji budżetu państwa w wydatkach wynikających z realizacji przez samorządy zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    w sprawie zapewnienia odpowiedniego poziomu dochodów powiatów i miast na prawach powiatu
    w sprawie wsparcia powiatów w utrzymywaniu dróg
    w sprawie konieczności wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w wykonywaniu zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego
    w sprawie Programu Cyfryzacji Samorządów
    w sprawie ustabilizowania sytuacji finansowej szpitali powiatowych i miejskich

XXIX Zgromadzenie Ogólne ZPP (31 maja - 1 czerwca 2023 roku)

    w sprawie pokrywania rzeczywistych kosztów funkcjonowania oświaty ponadpodstawowej
    w sprawie lokalnych centrów zdrowia
    w sprawie finansowania Domów Pomocy Społecznej
    w sprawie systemowej aktualizacji wyceny świadczeń zdrowotnych
    w sprawie finansowania systemu orzekania o niepełnosprawności
    w sprawie założeń nowego systemu dochodów powiatów
    w sprawie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej
    w sprawie środków niezbędnych do stabilizacji budżetów powiatów w roku 2023 r.
    w sprawie systemowej waloryzacji opłat administracyjnych
    w sprawie finansowania likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy
    w sprawie wzmocnienia uprawnień organów zarządzających ruchem drogowym
    w sprawie racjonalizacji obowiązków sprawozdawczych powiatu
    w sprawie poprawienia skuteczności mechanizmów likwidacji białych plam transportowych
    w sprawie samowystarczalności energetycznej samorządów
    w sprawie obowiązku ubezpieczania pojazdów, które przepadły na rzecz powiatów
    w sprawie niezbędnych nowych narzędzi nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych
    w sprawie potrzeby uporządkowania i poprawy jakości sieci dróg powiatowych