Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

XVII Zgromadzenie Ogólne ZPP (8-9 maja 2014 roku)

    w sprawie umożliwienia samorządom restrukturyzacji zadłużenia
    w sprawie finasowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej
    w sprawie uregulowania sytuacji prawnej osób, które pełniły funkcje w organach wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych
    w sprawie finansowania zadań z zakresu geodezji i kartografii
    w sprawie fundamentów funkcjonowania samorządu powiatowego
    w sprawie finansowania budowy i modernizacji dróg publicznych
    w sprawie warunków funkcjonowania domów pomocy społecznej
    w sprawie dochodów powiatów
    Apel o wsparcie samorządów na Ukrainie

XVI Zgromadzenie Ogólne ZPP (8-9 kwietnia 2013 roku)

    w sprawie sposobu wyznaczania obszarów funkcjonalnych
    w sprawie projektów zmian ustroju samorządu terytorialnego
    w sprawie problemów w zakresie transportu i komunikacji
    w sprawie zmian w systemie finansów publicznych
    w sprawie dostępu powiatów do środków finansowych dedykowanych rozwojowi wsi
    w sprawie ogłoszenia Roku Powiatów
    w sprawie przywrócenia właściwej roli powiatom
    w sprawie podjęcia działań w zakresie zmiany zapisów statutowych dotyczących
    popierające inicjatywę zmian w ustawie o gospodarce komunalnej

XV Zgromadzenie Ogólne ZPP (12-13 kwietnia 2012 roku)

    w sprawie zarządzania przez starostów zasobami Skarbu Państwa
    w sprawie pojawiających się zagrożeń cywilizacyjnych dla wspólnot powiatowych
    w sprawie systemu oświaty
    w sprawie uporządkowania i modernizacji sieci dróg
    w sprawie koniecznych zmian przepisów dotyczących wspierania rodziny i sprawowania pieezy zastępczej
    w sprawie sytuacji w systemie ochrony zdrowia oraz potrzeby podjęcia pilnych działań zmierzających do stabilizowania sytuacji finansowej szpitali
    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy 0 Ochronie przyrody oraz o potrzebie uruchomienia subwencji ekologicznej dla gmin i powiatów