Składka członkowska w 2023 r.

fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny budżet uchwalany przez Zgromadzenie Ogólne Związku. Majątek ZPP tworzą ruchomości będące własnością Związku, inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.

Majątek Związku powstaje z następujących źródeł: składki członkowskie, opłaty pobierane od członków Związku za jego czynności dokonywane w interesie i na zlecenie danego członka Związku, a stanowiące zwrot wyłożonych kosztów, dochody z działalności gospodarczej i urządzeń Związku, subwencje, dotacje, granty itp., darowizny i zapisy na rzecz Związku, odsetki bankowe oraz ofiarność publiczna.

Składki członkowskie ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców powiatu (członka Związku), według danych GUS, na koniec czerwca poprzedniego roku. Wysokość składek członkowskich i termin ich płatności, uchwala Zgromadzenie Ogólne, na wniosek Zarządu.

Składka członkowska jest corocznie waloryzowana zgodnie z zapisami Uchwały nr XIX/2/15 Zgromadzenia Ogólnego z 5 marca 2015 roku.

Składka członkowska na rok 2023 (po waloryzacji) wynosi 0,21 zł od mieszkańca, wg danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Składka płatna jest w ratach kwartalnych w następujących terminach:

  • 1 rata – do 15 stycznia,
  • 2 rata – do 15 kwietnia,
  • 3 rata – do 15 lipca,
  • 4 rata – do 15 października.

Uchwały nr XIX/2/15 Zgromadzenia Ogólnego z 5 marca 2015 roku oraz Uchwała nr XXV/2/19 Zgromadzenia Ogólnego z dnia 3 kwietnia 2019 roku, które stanowią podstawę do naliczenia i zapłaty składki członkowskiej zamieszczone zostały poniżej.

Rachunek bankowy Związku Powiatów Polskich:
PKO Bank Polski S.A.
11 1020 2892 0000 5102 0619 1136


Załączniki