Aktywność i kluczowe efekty prac ZPP

fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich, jako jedna z najbardziej powszechnych ogólnopolskich organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego, od początku swojego istnienia, stawia sobie za cel wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obronę wspólnych interesów powiatów i miast na prawach powiatu, a także kształtowanie wspólnej polityki. Związek nie zapomina także o konieczności stałego wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wspierania wymiany doświadczeń, czy upowszechniania modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.

 


Siła Związku Powiatów Polskich drzemie głównie w mocnym mandacie
jaki dają mu powiaty i miasta na prawach powiatu – Członkowie Związku.

Dzięki temu wsparciu Związek ma możliwość odważnego reprezentowania powiatowego środowiska samorządowego, co wprost przekłada się na osiągane rezultaty.
 

 

Realizację swoich założeń Związek Powiatów Polskich prowadzi przy wykorzystaniu swoich statutowych organów oraz biura ZPP.

Corocznie odbywa się Zgromadzenie Ogólne ZPP (najwyższa władza Związku), czyli spotkanie przedstawicieli powiatów i miast na prawach powiatu - Członków ZPP. Podczas którego omawiana jest bieżąca sytuacja, przyjowane są stanowiska oraz uchwały.

Aktywność Związku realizowana jest także w jego regionalnych strukturach, tj. funkcjonujących w każdym województwie – Konwencie Powiatów. To te ciała, niejednokrotnie stanowią spiritus movens decyzji podejmowanych przez Zarząd, a w konsekwencji działań wykonywanych przez biuro Związku.

W każdym roku, w skali kraju, odbywa się kilkadziesiąt posiedzeń Konwentów Powiatów poszczególnych województw. Podczas, których poruszanych jest wiele spraw oraz przyjmowane są także stanowiska. Ponadto przewodniczący Konwentów z poszczególnych województw kierują do biura ZPP różnego rodzaju pisma dotyczące spraw powiatów i miast na prawach powiatu.

Głównym organem analizującym i podejmującym decyzje w Związku jest jego Zarząd. W każdym roku odbywa się od kilku do kilkunastu posiedzeń. Członkowie Zarządu rozpatrują na nich bieżące zagadnienia, podejmują uchwały i przyjmują stanowiska. W spotkaniach Zarządu biorą także udział przedstawiciele Komisji Rewizyjnej ZPP oraz przewodniczący Konwentów Powiatów.

Organem z jednej strony – zgodnie ze statutem – kontrolnym, ale z drugiej wspierającym, z głosem doradczym dla Zarządu ZPP jest Komisja Rewizyjna.

Jednym z efektów prac wszystkich organów Związku są przyjmowane stanowiska. Wystąpienia te są analizowane i przedkładane odpowiednim organom centralnym, a ich przekaz niejednokrotnie jest dodatkowo artykułowany przed przedstawicieli ZPP w ramach różnych spotkań.

Działalność Związku Powiatów Polskich opiera się na aktywności biura ZPP. To pracownicy i eksperci zatrudnieni w Związku, w ramach swoich codziennych działań, realizują zadania wskazane przez organy ZPP i wynikające z celów i zadań stawianych przed Związkiem.

Praca ta polega głównie na prowadzeniu analiz aktów prawnych poddawanych konsultacjom publicznym. W tym miejscu należy wskazać, że w każdym roku prawnicy ZPP analizują ponad tysiąc projektów aktów prawnych, z czego do kilkuset przygotowują szczegółową opinię prawną. Niejednokrotnie przygotowanie tych opinii poprzedza przeprowadzenie prac badawczych.

Główna aktywność ZPP odbywa się na płaszczyźnie współpracy pomiędzy organami państwa, a jednostkami samorządu terytorialnego szczebla powiatowego. Walka o interes powiatów i miast na prawach powiatu realizowana jest tu głównie poprzez właściwe reprezentowanie głosu środowiska samorządu powiatowego. Realizacją tego zadania zajmują się zarówno eksperci biura Związku, jak i przedstawiciele ZPP wskazani przez organy Związku.

Główny sposób tych działań odbywa się poprzez artykułowanie stanowisk środowiska samorządowego na płaszczyźnie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (oraz jej zespołów tematycznych), komisji sejmowych i senackich, czy też innych ciał, jak np. komitetów monitorujących, sterujących, etc.

W każdym roku, przedstawiciele i eksperci biura Związku biorą udział w kilkuset różnego rodzaju spotkaniach, na których poruszana jest problematyka funkcjonowania samorządów powiatowych.

Działalność reprezentantów Związku wykracza także poza granice naszego kraju. Delegaci ZPP pracują w ramach struktur unijnych, w tym głównie odbywa się to w: Europejskim Komitecie Regionów, Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, Radzie Gmin i Regionów Europy, a także Europejskiej Konfederacji Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego. Delegaci ZPP do ww. organów pilnują, aby prawodawstwo unijne uwzględniało głos środowiska samorządowego, w tym ten dotyczący działalności szczebla samorządu powiatowego.

Zaangażowanie organów i biura Związku przekłada się na konkretne wymierne efekty. Można o nich przeczytać w sprawozdaniach rocznych publikowanych na stronie www.zpp.pl w zakładce: Informacja o ZPP => Historia => (wybrana kadencja) => Sprawozdania z działalności ZPP.

Dzięki zaangażowaniu ZPP każdego roku:

  • ratowane są budżety powiatów i miast na prawach powiatu przed ich destrukcją wynikającą z proponowanych zmian legislacyjnych,
  • negocjowane są nowe możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.

 


Dzięki działalności ZPP statystyczny powiat/miasto zyskuje
od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych
dodatkowych środków finansowych.

 

 

Działalność Związku w każdym roku wykracza poza płaszczyznę legislacyjną. Związek Powiatów Polskich czynnie angażuję się w organizację i współorganizację różnego rodzaju konferencji, sympozjów, czy zjazdów.

Ponadto eksperci ZPP, jeżdżąc po całym kraju, a także online, prowadzą szereg bezpłatnych warsztatów i szkoleń dedykowanych pracownikom samorządowym.

Średnio w skali roku realizowanych jest ponad 100 dni szkoleniowych, w których udział bierze ponad 2 tysiące pracowników samorządowych.

Ponadto przez lub przy współpracy ze Związkiem Powiatów Polski wydawanych jest rocznie kilkanaście publikacji poświęconych problematyce samorządowej.

Redaktorzy ZPP przygotowują także artykuły prasowe – głównie o charakterze konsultacyjno-doradczym, które publikowane są w prowadzonym przez Związek portalu internetowym Dziennik Warto Wiedzieć (zlokalizowanym pod adresem  www.wartowiedziec.pl). W skali roku publikowanych jest kilka tysiący artykułów.

Istotnym elementem działalności ZPP są także realizowane projekty, na które Związek pozyskuje środki z innych źródeł niż składki członkowskie. Dzięki ich realizacji ZPP może w większym wymiarze wspierać samorządy, szczególnie powiatowe, w doskonaleniu profesjonalnego świadczenia usług publicznych.


Reasumując należy podkreślić, że aktywność i efekty prac Związku są wynikiem wytężonej pracy jego organów i biura ZPP. Wzajemna dobra współpraca daje gwarancję rzetelnej pracy na rzecz samorządów członkowskich, wpływając na jej wymierne efekty.

 

Z pełnym sprawozdaniem z ostatniego roku, w którym zawarto szczegółowe informację o efektach prac ZPP, można zapoznać się tutaj.