Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

XI Zgromadzenie Ogólne ZPP (3-4 kwietnia 2008 roku)

    w sprawie Polski samorządowej i zdecentralizowanej
    w sprawie założeń polityki prorodzinnej państwa
    w sprawie poszerzenia zakresu kompetencji samorządów powiatowych
    w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu
    w sprawie realizacji zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
    w sprawie finansowania domów pomocy społecznej
    w sprawie dochodów samorządu powiatowego

X Zgromadzenie Ogólne ZPP (3-4 kwietnia 2007 roku)

    w sprawie nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
    w sprawie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej
    w sprawie zmian prawa regulującego udzielanie dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
    w sprawie rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez powiaty
    w sprawie sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych
    w sprawie zmiany zasad ustalania regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego
    w sprawie udziału powiatów w Programie wyrównywania różnie między regionami, realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
    w sprawie zmian w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
    w sprawie polityki oświatowej państwa
    w sprawie protestu przeciwko próbom demontażu systemu oświaty ponadgimnazjalnej poprzez przejmowanie szkól rolniczych i leśnych przez administrację rządową
    w sprawie ograniczenia liczby powiatów
    w sprawie sytuacji w systemie ochrony zdrowia
    w sprawie likwidacji Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
    w sprawie wysokości wskaźnika kosztów pracy w kosztach lecvnictwa szpitalnego, odniesieniu do szpitali powiatowych
    w sprawie finansowania planów urządzeniowych lasów prywatnych
    w sprawie wnoszenia przez samorządy terytorialne opłat za złożenie wniosku o karalność osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych
    w sprawie możliwości korzystania przez samorządy powiatowe z funduszy unijnych
    w sprawie nowelizacji ustawy o funduszu alimentacyjnym
    w sprawie finansowania dróg publicznych zarządzanych przez samorządy terytorialne