Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

Nadzwyczajne VI Zgromadzenie Ogólne ZPP (21 lipca 2003 roku)

    w sprawie konsekwencji wejścia w życie zmian w ustawie Prawo budowlane
    w sprawie projektu ustawy 0 dochodach jednostek samorządu terytorialnego

V Zgromadzenie Ogólne ZPP (28 lutego 2003 roku)

    w sprawie zaległych wypłat dla pracowników służby zdrowia, wynikających ze znowelizowanej ustawy z dnia 16 grudnia 1994 roku o negocjacyjnym systemie kształtowania wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 roku Nr 1, poz. 2 z późn. zm.)
    dotyczące samorządu powiatowego na progu II kadencji
    w sprawie likwidacji kolejowych połączeń lokalnych

IV Zgromadzenie Ogólne ZPP (12 kwietnia 2002 roku)

    dotyczące realizacja zadań przez samorządy powiatowe

III Zgromadzenie Ogólne ZPP (7 kwietnia 2001 roku)

    w sprawie zwiększenia ustrojowej roli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
    w sprawie zadań edukacyjnych realizowanych przez samorządy powiatowe
    w sprawie współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej
    w sprawie prac nad ustawą o finansowaniu jst. od 2002r.
    w sprawie: sytuacji na rynku pracy
    w sprawie realizacji reformy ustrojowej państwa
    w sprawie przejęcia przez jst. zadań, środków finansowych oraz majątku agencji i funduszy
    III ZO ZPP ochrona zdrowia
    w sprawie zorganizowania wraz z innymi organizacjami samorządowymi ogólnopolskiego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym dla uczniów liceów i gimnazjów
    w sprawie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

II Zgromadzenie Ogólne ZPP (7 kwietnia 2000 roku)

    w sprawie pilnego uchwalenia ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    II ZO ZPP reforma ustrojaowa państwa 2000
    w sprawie udziału przedstawiciela ZPP w Radzie Narodowego
    w sprawie podziału centralnych środków budżetowych na poszczególne województwa przeznaczonych na restrukturyzację Samodzielnych
    w sprawie utworzenia Powiatowych Ośrodków Doradztwa Gospodarczego
    w sprawie likwidacji funduszy celowych
    w sprawie stworzenia rozwiązań finansowych umożliwiających dostosowanie funkcjonowania powiatowych urzędów pracy do potrzeb powiatowej administracji zespolonej
    w sprawie finansowania instytucji kultury przekazywanych powiatom z dniem 01.01.1999r.
    w sprawie odbycia debaty przez Sejm RP na temat bezrobocia, pomocy społecznej, itp.

I Zgromadzenie Ogólne ZPP (28 maja 1999 roku)

    w sprawie pogarszającej się sytuacji bytowej mieszkańców wsi