Projekty aktów prawnych do zaopiniowania

Uwagi do aktów prawnych można zgłaszać poprzez elektroniczny
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Wybrany miesiąc:

Luty 2019

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

    Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
    Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

    Projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
    Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
    Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa

    Projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r

Zespół ds. Statystyki Publicznej

    Projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r