Projekty aktów prawnych do zaopiniowania

Uwagi do aktów prawnych można zgłaszać poprzez elektroniczny
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Wybrany miesiąc:

Czerwiec 2023

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu

    Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
    Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - zał.
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - OSR

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą (RD 662)
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą (RD 662) - zał.
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą (RD 662) - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą (RD 662) - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych - zał. 4
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych - OSR
    Projekt rozporządzenia w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz kwalifikacji osób tam zatrudnionych
    Projekt rozporządzenia w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz kwalifikacji osób tam zatrudnionych - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz kwalifikacji osób tam zatrudnionych - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych - zał. 1
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych - zał. 2
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych - zał. 3

Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu

    Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (KPK)
    Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (KPK) - zał.
    Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (KPK) - uzasadnienie
    Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (KPK) - OSR

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

    Projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw - nowa wersja

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - uzasadnienie

Projekty otrzymane w ramach konsultacji publicznych (w tym Sejm RP i Senat RP)

    Projekt ustawy o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości ceny energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 r. oraz o zmianie niektórych ustaw
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu danych i wykazu rejestrów publicznych i publicznych systemów teleinformatycznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane (RD691)
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - zał.
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - OSR
    Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego