Opinie i uwagi ZPP

Czerwiec 2019

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i paliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (777).
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (778)
    do projektu ustawy o nazwie projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustawy (UD530).
    do projektu ustawy o zatrudnieniu wspomaganym
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3496).
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
    do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)
    do projektu ustawy o elektronizacji doręczeń.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Maj 2019

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (UD438) /nowy/.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

Kwiecień 2019

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (UD438)
    w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej
    do projektu rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
    do projektu ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (UD494)