Opinie i uwagi ZPP

Kwiecień 2021

Uwagi ZPP

    odnośnie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu objęcia zasłużonych honorowych dawców krwi i szpiku kostnego ulgę w transporcie publicznym.
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczącego sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy – Prawo budowlane.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
    do senackiego projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju (EW-020-401(2)/21).
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” druk nr 1063.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Druk 348)
    do poselskiego projektu ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (EW-020-436/21).
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy –Prawo budowlane.

Marzec 2021

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (nr UC 65).
    do projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych.
    do założeń projektu „Cyfrowa gmina”.
    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru.
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 331, Senat X kadencji)
    do Projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.
    do Projektu ustawy - przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej.
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o gatunkach obcych.
    do projektu kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.
    do rozpatrywanej ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
    do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
    do projektu ustawy o gatunkach obcych.