Opinie i uwagi ZPP

Maj 2023

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (UC130)
    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (nr z wykazu 814)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (UD 246)
    do projektu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2023 (KPDZ 2023)
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania dotacji celowej z Funduszu Edukacji Finansowej na realizację działań z zakresu edukacji finansowej
    do projektu rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych
    do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy – Prawo budowlane (druk nr 3178)
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców
    do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania dotacji celowej z Funduszu Edukacji Finansowej na realizację działań z zakresu edukacji finansowej
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
    do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów dotyczących ujęcia w obwodzie głosowania, skreślenia wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmiany miejsca głosowania oraz wzoru zaświadczenia o prawie do głosowania i sposobie ewidencjonowania tych zaświadczeń

Kwiecień 2023

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
    do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (EW.020.1178.2023)
    do projektu wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji 10.8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego
    do petycji dotyczących: gospodarowania nieruchomości; zmian w ustawie o samorządzie gminnym oraz zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o oświatowe oraz niektórych innych ustaw
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe

Marzec 2023

Uwagi ZPP

    Polskich do senackiego projektu ustawy sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki: 944)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (druk senacki nr 928)
    do projektu ustawy z mianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw (EW.020.1168.2023)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy – Prawo oświatowe (druk senacki nr 912)
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej