Opinie i uwagi ZPP

Lipiec 2019

Uwagi ZPP

    w sprawie konieczności dokonania zmian w art. 86a Prawa farmaceutycznego, które umożliwią dokonywanie zakupu leków przez placówki opiekuńczo-wychowawcze z przeznaczeniem dla wychowanków placówek
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Czerwiec 2019

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
    do projektu rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i paliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3496).
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (777).
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (778)
    do projektu ustawy o nazwie projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustawy (UD530).
    do projektu ustawy o zatrudnieniu wspomaganym
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
    do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)
    do projektu ustawy o elektronizacji doręczeń.

Maj 2019

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (UD438) /nowy/.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

Kwiecień 2019

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko