Opinie i uwagi ZPP

Marzec 2023

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy z mianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw (EW.020.1168.2023)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy – Prawo oświatowe (druk senacki nr 912)
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
    do Kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023

Luty 2023

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (UD18)
    do ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 920; dalej także jako „Ustawa”)
    do ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (UD18)
    do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 (KPGO2028)
    do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk 911)
    do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (RD646)
    do projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej
    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

Styczeń 2023

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (EW.020.1118.2023)
    do projektu rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów (nr w wykazie prac legislacyjnych MZ 1450)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o aktywności zawodowej (część II)
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o aktywności zawodowej (część I)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (UD257)
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków - nowa wersja
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (UC130)