Opinie i uwagi ZPP

Lipiec 2024

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz ustawy - Prawo oświatowe
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (UD43)
    do projektu ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych
    do projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druk nr 494)
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2025 r. (B832)

Czerwiec 2024

Uwagi ZPP

    do rządowych projektów ustaw: Prawo komunikacji elektronicznej (druk nr 423) oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej (druk nr 424)
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (RD77)
    do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2025 r.(B832)
    do projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (UD70) - wersja z 13.06
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (UC24)
    do projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
    do projektu ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (UC29).
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (nr 37 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury)
    do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (druk nr 430)
    do projektu ustawy o zdrowiu zwierząt
    do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt
    do projektu rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
    do projektu ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy (UC46)
    do projektu ustawy o Radzie Fiskalnej (Ministerstwo Finansów)