Opinie i uwagi ZPP

Sierpień 2021

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
    do projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027.
    w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw w załączeniu przesyłam opinię Związku Powiatów Polskich.
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
    do projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o sądach pokoju oraz o zmianie niektórych innych ustaw (EW-020-577/21).
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 1450).
    do projektu Strategii Demograficznej 2040.
    o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe.
    Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

Lipiec 2021

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.
    do projektu ustawy o ustanowieniu Dnia Referendalnego oraz o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym.
    do projektu Polityki Surowcowej Państwa.
    Zdrowa Przyszłość Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    dotyczące zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru.
    do Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
    do projektu ustawy o prawie spółdzielni mieszkaniowych do gruntów.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (UD 226).