Opinie i uwagi ZPP

Październik 2023

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wrzesień 2023

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych
    do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej
    do projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę nr 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (nr 332)
    do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024
    do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2024 r. (B752)
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

Sierpień 2023

Uwagi ZPP

    do poselskiego projektu ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
    do nowej wersji projektu wzoru umowy użyczenia laptopa rodzicom ucznia (22.08) oraz nowej wersji projektu wzoru umowy przekazania na własność laptopa rodzicom ucznia (22.08)
    do nowej wersji projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowego sposobu i trybu składania wniosków o przyznanie jednorazowych świadczeń dla nauczycieli w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych oraz ich obsługi w systemie teleinformatycznym
    do projektu ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu
    do drugiej wersji projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem
    do drugiej wersji projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem
    do projektu ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
    do projektu rozporządzenia MC w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem
    do projektu rozporządzenia MC w sprawie określenia wzoru umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem
    do projektu aneksu do „Kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023”
    do senackiego projektu ustawy o krakowskim związku metropolitalnym