Opinie i uwagi ZPP

Lipiec 2021

Uwagi ZPP

    do projektu Polityki migracyjnej Polski – kierunki działań 2021-2022.
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych wraz z uzasadnieniem.
    w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
    do projektu ustawy (EW-020-526/21) o zmianie ustawy – Prawo oświatowe.

Czerwiec 2021

Uwagi ZPP

    w sprawie typów urządzeń i nośników od których pobiera się opłatę i wysokości opłat.
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.
    do projektu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
    do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego.
    w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym (MZ 1195)
    do projektu rozporządzenia w sprawie zawodów artystycznych, dla których ustalana jest reprezentatywność.
    w sprawie kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania z Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych.
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
    do projektu ustawy o ekonomii społecznej.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1275),
    do projektu rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD 163).
    do projektu nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe.
    w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC74).