Opinie i uwagi ZPP

Sierpień 2019

Uwagi ZPP

    do rozporządzenia w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Lipiec 2019

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD515).
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
    w sprawie konieczności dokonania zmian w art. 86a Prawa farmaceutycznego, które umożliwią dokonywanie zakupu leków przez placówki opiekuńczo-wychowawcze z przeznaczeniem dla wychowanków placówek

Czerwiec 2019

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
    do projektu rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i paliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3496).
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (777).
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (778)
    do projektu ustawy o nazwie projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustawy (UD530).
    do projektu ustawy o zatrudnieniu wspomaganym
    do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)
    do projektu ustawy o elektronizacji doręczeń.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Maj 2019

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych