Opinie i uwagi ZPP

Lipiec 2023

Uwagi ZPP

    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
    do rządowego projektu ustawy o rewitalizacji rzeki Odry (druk nr 3303)
    prekonsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3336)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
    do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
    do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości - uwagi
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości - pismo przewodnie

Czerwiec 2023

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej (nr druku 3382)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
    do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie spisu wyborców (Nr 203)
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
    do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2024 r.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - aktualna wersja
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (druk 3323)
    do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych
    do projektu rozporządzenia w sprawie wzoru pouczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, któremu pracownik socjalny zapewnił ochronę w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową
    do projektu rozporządzenia w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej
    do projektu rozporządzenia w sprawie programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową
    do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
    do ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (druk senacki 997)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw