Opinie i uwagi ZPP

Luty 2024

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 155)

Styczeń 2024

Uwagi ZPP

    do nowelizacji rozporządzenia w sprawie komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz trybu kierowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
    propozycja zmian przepisów ustawy – Prawo oświatowe i ustawy – Karta Nauczyciela
    do projektu „Zasad etyki zawodu legislatora”
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (poselski projekt ustawy z 29 grudnia 2023 r. SH-020-39/23)
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Ministerstwo Obrony Narodowej)

Grudzień 2023

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych oraz wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami
    do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
    do projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druk nr 72, dalej jako „Projekt” – wraz z autopoprawką z druku nr 72-A)
    do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Listopad 2023

Uwagi ZPP

    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (SH.020.1.2023) wraz z autopoprawką (SH.020.1(2).2023)
    do projektu Krajowego planu działania do programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r.
    do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa realizowanych przez organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego i przedsiębiorców

Październik 2023

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia MS w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu
    do projektu rozporządzenia MS w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu
    do drugiej wersji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz trybu kierowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej
    do poselskiego projektu ustawy o regulacji stanów prawnych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych (numer EW-020-1341/23, dalej także jako „Projekt”)