Opinie i uwagi ZPP

Styczeń 2023

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (EW.020.1118.2023)
    do projektu rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów (nr w wykazie prac legislacyjnych MZ 1450)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o aktywności zawodowej (część II)
    do projektu ustawy o aktywności zawodowej (część I)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (UD257)
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków - nowa wersja
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (UC130)
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych
    do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
    do Projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu

Grudzień 2022

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (MZ 1418)
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk 2845)
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
    do projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw