Opinie i uwagi ZPP

Czerwiec 2021

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, zawartego w druku sejmowym nr 1229w załączeniu przesyłam opinię Związku Powiatów Polskich.
    do nowej wersji projektu ustawy o małych stowarzyszeniach lokatorów i Rzeczniku Praw Lokatorów i Spółdzielców.
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
    do stanowiska GUGiK w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów .
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.
    dotyczące obowiązku przeprowadzania przez organy zarządzające ruchem kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach jemu podległych z częstotliwością co najmniej raz na 6 miesięcy.
    do projektu ustawy z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk senacki nr 416).

Maj 2021

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
    w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.
    do projektu rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (EW-020-510/21).
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
    do projektu Rekomendacji Prezesa UZP dotyczących konkursu w branży architektonicznej.
    do projektu dotyczącego uregulowania kwestii całkowitego zakazu używania w celach rozrywkowych materiałów pirotechnicznych widowiskowych klasy F2 i F3.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1145).
    dotyczące maksymalnej kwoty dopłaty do wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.
    do poselskiego projektu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 1121).

Kwiecień 2021

Uwagi ZPP

    w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (MZ 1123).
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (EW-020-482/21).
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (EW-020-456/21).
    do projektu ustawy o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów i spółdzielców (druk senacki 359).