Opinie i uwagi ZPP

Sierpień 2023

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu
    do drugiej wersji projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem
    do drugiej wersji projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem
    do projektu ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
    do projektu rozporządzenia MC w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem
    do projektu rozporządzenia MC w sprawie określenia wzoru umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem
    do projektu aneksu do „Kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023”
    do senackiego projektu ustawy o krakowskim związku metropolitalnym

Lipiec 2023

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (nr UC 143 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów)
    do projektu rozporządzenia w sprawnie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organom prowadzącym szkołę
    do ustawy o rewitalizacji rzeki Odry
    do ustawy o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie (druk senacki nr 1044, druki sejmowe nr 3236 i 3377)
    do ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (druk senacki nr 1052, druki sejmowe nr 3278 i 3349)
    do stanowiska Ministerstwa w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (nr 334)
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (RD 713 w Wykazie Prac Rady Ministrów)
    do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    do projektu ustawy o zmianie niektórych innych ustaw w celu przeciwdziałania ubóstwu menstruacyjnemu i zapewnienia dostępności niezbędnych środków higieny menstruacyjnej w szkołach i uczelniach
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
    do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
    do Prezydenckiego projektu ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej
    do projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
    do rządowego projektu ustawy o rewitalizacji rzeki Odry (druk nr 3303)