Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

Nadzwyczajne XXI Zgromadzenie Ogólne ZPP (6 marca 2017 roku)

    w sprawie publicznego transportu zbiorowego
    w sprawie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia
    w sprawie systemu ochrony zdrowia
    w sprawie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

XX Zgromadzenie Ogólne ZPP (30 maja - 1 czerwca 2016 roku)

    w sprawie ustrojowych i finansowych podstaw funkcjonowania samorządu powiatowego
    w sprawie szpitali powiatowych
    w sprawie funkcjonowania systemu pieczy zastępczej
    w sprawie publicznego transportu zbiorowego
    w sprawie przyszłości oświaty
    w sprawie uregulowania sytuacji prawnej pojazdów usuniętych z dróg przed 2009 rokiem
    w sprawie koniecznych zmian w zakresie dysponowania przez samorządy środkami
    w sprawie pełnienia dyżurów nocnych przez apteki ogólnodostępne
    w sprawie integralności granic jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie dróg lokalnych

XIX Zgromadzenie Ogólne ZPP (5 marca 2015 roku)

    w sprawie konieczności zwiększenia finansowania inwestycji na drogach lokalnych ze środków budżetu Państwa w najbliższych latach
    w sprawie oszacowania kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
    w sprawie zasad wydatkowania dotacji celowych przeznaczanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
    w sprawie wpływu wprowadzonych wskaźników efektywności dla powiatowych urzędów pracy na faktyczną sytuacje na rynku pracy
    w sprawie usuwania pojazdów z dróg
    w sprawie usprawniania procesu stanowienia prawa dotyczącego jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie rewitalizacji obszarów zdegradowanych
    w sprawie realizacji przez powiaty zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
    w sprawie zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej
    w sprawie procedury obiegu informacji pomiędzy organami i strukturami zarządzania kryzysowego
    w sprawie konieczności zmiany przepisów ustalających limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie finansowania zadań oświatowych