Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

VIII Zgromadzenie Ogólne ZPP (10-11 marca 2005 roku)

    w sprawie dróg publicznych
    w sprawie bezpieczeństwa publicznego

VII Zgromadzenie Ogólne ZPP (18 marca 2004 roku)

    w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych na rok 2004
    w sprawie projektu ustawy 0 pracownikach samorządowych
    w sprawie zmian w ustawie 0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    podziękowanie Jego Eminencji Prymasowi Józefowi Glempowi
    w sprawie opodatkowania podatkiem VAT inwestycji rozpoczętych przed 1 maja 2004 roku
    w sprawie likwidacji powiatów
    w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przez pracodawców
    w sprawie zmiany ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o gospodarce komunalnej
    w sprawie finansowania powiatowych urzędów pracy mających siedzibę w miastach na prawach powiatu
    w sprawie poszerzenia zakresu zadań finansowanych z Europejskiego
    w sprawie przeniesienia odpłatności za osobę przebywającą w domu pomocy społecznej na rodzinę oraz na gminę
    w sprawie dochodów samorządów powiatowych

Nadzwyczajne VI Zgromadzenie Ogólne ZPP (21 lipca 2003 roku)

    w sprawie sytuacji służby zdrowia
    w sprawie konsekwencji wejścia w życie zmian w ustawie Prawo budowlane
    w sprawie projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

V Zgromadzenie Ogólne ZPP (28 lutego 2003 roku)

    w sprawie zaległych wypłat dla pracowników służby zdrowia, wynikających ze znowelizowanej ustawy z dnia 16 grudnia 1994 roku o negocjacyjnym systemie kształtowania wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 roku Nr 1, poz. 2 z późn. zm.)
    dotyczące samorządu powiatowego na progu II kadencji
    w sprawie likwidacji kolejowych połączeń lokalnych

IV Zgromadzenie Ogólne ZPP (12 kwietnia 2002 roku)

    dotyczące realizacja zadań przez samorządy powiatowe

III Zgromadzenie Ogólne ZPP (7 kwietnia 2001 roku)

    w sprawie zwiększenia ustrojowej roli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
    w sprawie zadań edukacyjnych realizowanych przez samorządy powiatowe
    w sprawie współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej
    w sprawie prac nad ustawą o finansowaniu jst. od 2002r.
    w sprawie: sytuacji na rynku pracy