Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

XIII Zgromadzenie Ogólne ZPP (8-9 marca 2010 roku)

    w sprawie zmian w systemie pomocy społecznej
    w sprawie niedoszacowania zadań rządowych dotyczących przeprowadzania przez powiat poboru do wojska
    w sprawie odpowiedzi na oficjalne stanowiska Związku Powiatów Polskich dotyczące najistotniejszych problemów samorządu powiatowego
    w sprawie budowy e-administracji
    w sprawie poparcia inicjatywy glosowania na Wielkie Jeziora Mazurskie jako jednego z 7 Cudów Natury

XII Zgromadzenie Ogólne ZPP (2-3 kwietnia 2009 roku)

    w sprawie realizacji zadań z zakresu geodezji
    w sprawie wprowadzenia zmiany terminu wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających w sytuacji nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń nauczycieli
    w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników
    w sprawie poparcia dla inicjatywy uznania Wielkich Jezior Mazurskich i Puszczy Białowieskiej za Cud natury
    w sprawie ustrojowej roli samorządu powiatowego
    w sprawie wprowadzenia zmiany zasad finansowania urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli
    w sprawie zwiększenia części subwencji oświatowej przeznaczonej na finansowanie szkolnictwa zawodowego
    w sprawie przywrócenia jednolitego systemu publicznego szkolnictwa ponadgimnazjalnego
    w sprawie zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka
    w sprawie decentralizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rzecz samorządów powiatowych
    w sprawie wydłużenia do 2015 roku terminu osiągania standardów przez domy pomocy społecznej oraz zmian w ustawie o pomocy społecznej
    w sprawie zasad podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie
    w sprawie kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009
    w sprawie zmian systemowych w ochronie zdrowia
    w sprawie zwrotu przez powiaty nadpłaty za kartę pojazdu
    w sprawie przekazywania powiatom środków z Funduszu Pracy
    w sprawie ustawy o finansach publicznych
    w sprawie promocji energii odnawialnej
    w sprawie dochodów powiatów
    w sprawie kierowania dzieci pozbawionych opieki do rodzin zastępczych i placówek opiekuńezo-wychowawczych opiekę nad dziećmi

XI Zgromadzenie Ogólne ZPP (3-4 kwietnia 2008 roku)

    w sprawie konieczności zniesienia opłat za częstotliwości radiowe w przypadku ich wykorzystywania przez samorządy do realizacji zadań związanych z budową infrastruktury służącej rozwojowi komunikacji elektronicznej