Projekty aktów prawnych do zaopiniowania

Wrzesień 2017

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń
    Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii
    Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu

Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa

    Projekt ustawy o zmianie ustawy o scaleniu i wymianie gruntów oraz niektórych innych ustaw

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego

    Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów
    Projekt ustawy o ochronie danych osobowych
    Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym
    Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych
    Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
    Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniają rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

    Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych
    Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników

Zespół ds. Ustrojowych

    Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw

Sierpień 2017

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

    Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017
    Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową świadczenia pieniężnego oraz trybu postępowania w tych sprawach

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu

    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
    Projekty rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym