Projekty aktów prawnych do zaopiniowania

Listopad 2017

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego

    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych
    Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wzorów formularzy meldunkowych
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych
    Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
    Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdania podatkowego organów podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
    Projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości przez władze komunistyczne od 1944 r.
    Projekt rozporządzenia MRiF w sprawie sprawozdawczości budżetowej
    Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2016
    Projekt rozporządzenia w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych

Zespół ds. Ustrojowych

    Projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości przez władze komunistyczne od 1944 r.

Październik 2017

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu

    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
    Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu
    Projekt rozporzadzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
    Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
    Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

    Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji
    Projekt rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
    Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
    Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych