Aktualności

20 kwietnia 2018

Kwietniowy Zespół ds. Edukacji za nami

fotolia.pl

17 kwietnia obradował Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół uzgodnił następujące projekty:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
  3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata na repatrianta oraz sposobu ich organizacji
  4. Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego
  6. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli

Do trzech ostatnich projektów Związek Powiatów Polskich przygotował szczegółową opinię.

Dyskutowano także nad projektem „Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018”.

Ze względu na krótki czas od przesłania propozycji kryteriów do posiedzenia Zespołu, przedstawiciele Strony Samorządowej zgłosili tylko część uwag (m.in. wniosek o rozszerzenie możliwości korzystania w kryterium V (dofinansowanie przekształcania gimnazjów w szkoły podstawowe) również dla SP przekształconych z gimnazjów od 01.09.2017 roku - na wyposażenie sal w meble dla klas 2 i adaptację świetlic w szkołach podstawowych. Większość JST już w 2017 r. przekształciła gimnazja w szkoły podstawowe i w 2018 r. nie będzie wielu takich szkół.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.