Publikacje książkowe

14 grudnia 2016

Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, w partnerstwie z organizacjami samorządowymi: Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Związkiem Powiatów Polskich, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przeprowadziła analizę uwarunkowań realizacji usług publicznych świadczonych przez samorząd gminny i powiatowy. Jej celem z jednej strony było określenie najważniejszych barier we wdrażaniu tych usług oraz wskazanie możliwości zwiększania ich dostępności i poprawiania ich jakości, z drugiej zaś identyfikacja dobrych praktyk zarządczych i organizacyjnych związanych z realizacją zadań stojących przed samorządami terytorialnymi. Ważną perspektywą prowadzonych analiz, zgodnie z priorytetami Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, była specyfika potrzeb rozwojowych obszarów zagrożonych marginalizacją oraz średnich miast tracących funkcje społeczne i gospodarcze.

Szczegóły w załączonej poniżej publikacji.


Załączniki