Aktualności

24 maja 2018

Z zespołu edukacji KWRiST

fotolia.pl

Projekty wniesione przez przedstawicieli resortów do rozpatrzenia przez zespół edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na majowym posiedzeniu nie wzbudziły kontrowersji i zostały szybko, pozytywnie zaopiniowane. Więcej dyskusji było przy sprawach bieżących.

Projektami, do których właściwie nie było uwag była propozycja resortu kultury nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Przedstawiciele ministerstwa wyjaśnili zmiany przewidziane projektem nowelizacji. Po pierwsze jest to modyfikacja procedury konkursowej na dyrektora samorządowych instytucji kultury, znajdujących się z wykazie MKIDN, dla których istnieje (przewidziany w rozporządzeniu MKiDN) obowiązek wyboru dyrektora w trybie konkursu. Drugą zmianą jest wprowadzenie możliwości przekształcenia instytutów badawczych prowadzonych przez MKiDN w instytucje kultury (w praktyce dotyczy to dwóch podmiotów: w Opolu i w Kętrzynie).

Uwag nie wywołał również pakiet nowelizacji rozporządzeń dotyczących określenia typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców i samorządów uczniowskich. Tu po prostu zmieniła się podstawa prawna, dająca upoważnienie do wydania rozporządzenia (na ustawę Prawo oświatowe) i należało ten fakt uwzględnić. Resort przyjął propozycję przedstawicieli samorządów województw, aby dopisać do listy również szkoły zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Podczas posiedzenia przedstawicielka Unii Metropolii Polskich zapytała, dlaczego w rozporządzeniu dotyczącego samorządu uczniowskiego nie wymienia się placówek doskonalenia nauczycieli, skoro wymienione są biblioteki pedagogiczne. Oprócz tego również szkoły pracowników służb społecznych nie są tam wymienione. MEN ma sprawę sprawdzić i wyjaśnić.

Propozycja MEN nowelizacji rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą, również została szybko zaopiniowana pozytywnie. Nowe rozporządzenie zastąpi dotychczasowe, a zmiana polega na korekcie stawek wynagrodzenia nauczycieli kierowanych do pracy za granicą. Obecnie dotyczy to 111 nauczycieli, wyjeżdżających głównie za naszą wschodnią granicę.

Więcej komentarzy wzbudziła sprawa podniesiona przez Konwent Konwentu Burmistrzów Woj. Kujawsko-Pomorskiego. Można na ten tenam przeczytać w Dzienniku Warto Wiedzieć - TUTAJ.