Aktualności

22 maja 2018

Echa z majowego posiedzenia Zespołu ds. Finansów Publicznych KWRiST

fotolia.pl

21 maja 2018  r. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W agendzie znalazł się m.in. kontrowersyjny projekt ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zidentyfikowano kwestie sporne dot. definicja wolnych środków oraz rozbieżności co do wyeliminowania dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego przy liczeniu wskaźnika zadłużenia. Większość uwag Związku Powiatów Polskich została uwzględniona.

Projekt ostatecznie zaopiniuje KWRIST 30.bm., po przesłaniu przez Ministerstwo Finansów nowej wersji projektu.

Poza zmianami w ustawie o finansach publicznych, Zespół opiniował projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” oraz projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego. Oba projekty uzyskały opinię pozytywną.