Aktualności

20 czerwca 2018

Echa z prac Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

fotolia.pl

19 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W agendzie spotkania znalazły się projekty rozporządzeń:

  • w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów autorstwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zespół nie zgłosił uwag merytorycznych do projektu, jednak ze względu na rozbieżność po stronie rządowej, kto ma przechowywać dokumenty (pomimo że projekt nie zakłada, iż będą to robić JST), Zespół powstrzymał się od wyrażenia opinii.
  • w sprawie zakresu, sposobu i trybu dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego (przygotowany przez Ministra Obrony Narodowej - projekt uzgodniony.
  • w sprawie zakresu, sposobu i trybu dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego (przygotowany przez Ministra Obrony Narodowej – projekt uzgodniony.
  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego - projekt uzgodniony.

W drugiej części spotkania, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawili informację nt. prac mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych, w tym podczas meczów piłki nożnej. Jak poinformowano członków Zespołu, w związku z wydarzeniami 21.05.br. na stadionie „Lecha” w Poznaniu, zostało zwołane posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Rada stwierdziła, że ustawa o imprezach masowych wymaga wprowadzenia poprawek. Trwa analiza i projektowanie rozwiązań polegających m.in. zaostrzenie kar i zwiększenie skuteczności działania służb, spełnienie warunków bezpieczeństwa (np. kontrola wnoszonych na imprezę przedmiotów), przeniesienie na organizatora odpowiedzialności za organizację i bezpieczeństwo na imprezie, policja może wspierać/interweniować w razie potrzeby. Dotyczy to również mniejszych imprez, do tysiąca osób. W zakresie rozwiązania problemu używania środków pirotechnicznych – należy wzmocnić sprawdzanie uczestników imprez na wejściu.