Aktualności

15 lipca 2018

Echa z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

fotolia.pl

11 lipca br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie zdominował projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawiciele resortu edukacji przedstawili założenia projektu (prezentację MEN dostępna na końcu artykułu). Z uwagi na obszerność projektu, trwające konsultacje oraz liczne uwagi ze strony samorządowej uzgodniono, że zostanie zorganizowane specjalne spotkanie robocze poświęcone nowelizacji, a ponowne posiedzenie Zespołu edukacji zostanie zwołane na 25 lipca, tak aby można było ostatecznie zaopiniować projekt.

Ponadto uzgodniono:

  • projekt programu rozwoju sportu w Województwie Dolnośląskim;
  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych;
  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe;
  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych;
  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.

Prezentacja (pobierz)