Aktualności

31 sierpnia 2018

Obradował Zarząd ZPP

Spotkanie odbyło się 29 sierpnia br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Obradom przewodniczył Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński.

Głównym tematem poruszonym podczas posiedzenia była sytuacja szpitali powiatowych. W omawianiu problemu udział wzięli starostwie oraz przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Punktem wyjścia do rozmowy były wyniki ankiety przeprowadzonej przez Związek Powiatów Polskich oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych wśród powiatowych podmiotów leczniczych. Celem tego badania było zebranie informacji dotyczącej kondycji finansowej oraz perspektyw funkcjonowania szpitali powiatowych w kontekście planowanych zmian legislacyjnych.
W ankiecie wzięły udział 93 podmioty lecznicze. Badanie przeprowadzono w lipcu 2018 r. Pytania obejmowały zarówno twarde dane liczbowe (w tym na podstawie sprawozdań finansowych), jak i prognozy dokonane w oparciu o aktualny stan wiedzy na temat sytuacji podmiotu leczniczego oraz treść projektów aktów prawnych, nad którymi pracuje Ministerstwo Zdrowia oraz odczucia osób kierujących podmiotami leczniczymi. Prezentowane w raporcie wyniki ankiety w niektórych miejscach zostały uzupełnione o dane Ministerstwa Zdrowia.
Z raportem można zapoznać się tutaj.

Przedstawiciele ZPP oraz OZPSP postanowili przyjąć wspólne stanowisko w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej i kadrowej szpitali powiatowych, w którym oczekiwać będą decyzji Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia pozwalającej na poprawę warunków funkcjonowania szpitali. Jego podpisanie nastąpiło 30 sierpnia br.
Z treścią stanowiska można się zapoznać tutaj.

Podczas posiedzenia rozmawiano ponadto o możliwości włączenia się ZPP w inicjatywę mająca na celu wydanie publikacji poświęconej wyborom samorządowym.
Odbyła się także prezentacja blokad antyalkoholowych, które mogą wspomagać bezpieczne zarządzanie przedsiębiorstwem transportu publicznego.