Aktualności

19 września 2018

Echa z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

fotolia.pl

Głównymi dyskusyjnymi tematami ostatniego posiedzenia zespołu ds. edukacji, które odbyło się 18 września okazała się sprawa podziału rezerwy subwencji oświatowej oraz projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Obu tym sprawom poświęcamy osobne artykuły (projekt ustawy był również opiniowany przez zespół ds. zdrowia). Poza tymi dwiema sprawami zespół pozytywnie zaopiniował projekt "Zintegrowanej Strategii Umiejętności – część ogólna". Dokument zostanie nieco uzupełniony zgodnie z uwagami strony samorządowej. Również pozytywną opinie zyskał projekt rozporządzenia Przewodniczącego komitetu ds. pożytku publicznego w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Natomiast pozostałe projekty z pakietu rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku publicznego, tj. w sprawie: uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego; w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz w sprawie wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań; w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego – ze względu na to, iż trwają obecnie konsultacje publiczne i wciąż wpływają do tych dokumentów uwagi, mają wrócić do zespołu po zmianach.