Aktualności

15 października 2018

Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym - szkolenia dla gminnych służb planistycznych

fotolia.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do udziału w projekcie pn. „Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym - szkolenia dla gminnych służb planistycznych”, realizowanego w ramach działania 2.19 usprawnienie procesów inwestycyjno budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu Organizatorzy zapraszają na bezpłatne szkolenia dla pracowników administracji samorządowej z zakresu planowania przestrzennego i zagospodarowania przestrzennego. Zachęcają, aby z każdego urzędu minimum 1 osoba uczestniczyła w szkoleniach

Grupa docelowa: maksymalnie 5 osób z jednej instytucji: jednostki samorządu terytorialnego: gminy i miasta, jednostki podległe dla jst, Miejskie i Regionalne Pracownie Planistyczne, Starostwa Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie. Pracownicy z działów inwestycji, planowania, zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska z terenu całego kraju.
Organizatorzy zwracają się z uprzejmą prośbą o umożliwienie pracownikom urzędów udziału w przedmiotowych szkoleniach.

Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji kadr planistycznych w zakresie technik sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście wspierania niskoemisyjności i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.

Ramowy zakres szkoleń:

  • Bilansowanie terenów pod zabudowę.
  • Budowa miast zwartych.
  • Określanie i analiza chłonności obszarów pod zabudowę.
  • Prognozowanie i analiza zapotrzebowania na tereny.
  • Tereny zielone.
  • Ochrona wód i zarządzanie ryzykiem.
  • Tematy urbanistyczne.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na szkolenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń Miron Ratajczak m.ratajczak@frdl.org  68 453 22 07