Aktualności

17 października 2018

Powrót kwestii obniżenia opłat za zajęcia pasa drogowego - echa z prac Zespołu ds. SI KWRiST

fotolia.pl

15 października 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Kolejny raz w agendzie spotkania znalazła się kwestia dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w inwestycjach telekomunikacyjnych.

Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych, który przewiduje następujące zmiany:

  1. obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej do poziomu 0,20 PLN za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawki opłaty za umieszczenie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej do poziomu 20 PLN za 1 m2 na rok;
  2. wprowadzenie możliwości zawarcia przez jednostkę samorządu terytorialnego z inwestorem tzw. umowy inwestycyjnej;
  3. zamianę obowiązku ustalania z urzędu przez właściwego zarządcę dróg nowej wysokości opłaty za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej w przypadku ich obniżenia przez organ jednostki samorządu terytorialnego na tryb fakultatywny, tj. możliwość ustalenia nowej opłaty przez zarządcę drogi na wniosek strony;
  4. wprowadzenie obowiązku dostosowania przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wysokości stawek określonych w uchwałach, do ich wysokości ustalonych niniejszą ustawą.

Dyskusja

Przedstawicielka ZPP wskazała, że punkt dot. ustawowego obniżenia stawek jest nieakceptowalny, jest to środek nadmiarowy. Rozwiązaniem problemu jest wprowadzenie umów administracyjnych. Można zabezpieczyć proces zawierania umów, by obiektywne przesłanki decydowały o ich zawarciu.

W wyniku dyskusji ustalono, że Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy ze Stroną Samorządową będzie dalej pracowało nad projektem. Strony zgodziły się, że przepisy będą dotyczyły wyłącznie nowych inwestycji, projektodawcy zaproponują przepis (uzgodniony w trybie roboczym z samorządowcami) doprecyzowujący zapis o umowie administracyjnej. Pozostała rozbieżność dotycząca obniżenia stawek – Ministerstwo Cyfryzacji ma przedstawić materiał uzasadniający tę zmianę oraz wpływ ewentualnej zmiany stawek na budżety samorządów.