Aktualności

17 października 2018

Echa z Zespołu Administracji i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

fotolia.pl

16 października 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W agendzie spotkania znalazły się :

  1. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej- projekt nie został zaopiniowany, jest w trakcie konsultacji, konferencja uzgodnieniowa zaplanowana jest na 30 października br.,
  2. projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego - projekt uzgodniony,
  3. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu - projekt uzgodniony,
  4. projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności - projekt uzgodniony,
  5. projekt ustawy o szczególnych zasadach przedkładania niektórych dokumentów urzędowych wydawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - projekt wstępnie uzgodniony, jednak ze względu na fakt, że jest w trakcie konsultacji międzyresortowych, przed posiedzeniem KWRIST ma zostać przesłany ostateczny projekt,
  6. projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2018 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych - projekt uzgodniony.