Aktualności

18 października 2018

Echa z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

fotolia.pl

17 października br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Głównym tematem posiedzenia był pakiet czterej projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Strona samorządowa uzgodniła projekt rozporządzenia w sprawie w sprawie Rady działalności Pożytku Publicznego oraz projekt rozporządzenia w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego.

W odniesieniu do projektu sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz projektu rozporządzania w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, poza bardzo wieloma uwagami o charakterze technicznym i redakcyjnym, strona samorządowa zwróciła uwagę na kilka zasadniczych kwestii:

  • potrzebę wydłużenia okresu przejściowego do marca 2019 r.;
  • rezygnację z rozliczania za rezultat (z uwagi na przekroczenie zakresu upoważnienia ustawowego, w ocenie strony samorządowej rozporządzenie w sprawie wzorów mają charakter wyłącznie techniczny i nie powinny prowadzić do modyfikacji lub ograniczenia stosowania przepisów ustawowych);
  • rozważanie propozycji przyjęcia projektów rozporządzeń w brzmieniu obowiązujących w dotychczasowym kształcie od 2016 r. (wobec zapowiedzi projektodawcy pracy w niedługiej perspektywie czasowej nad kolejnymi zmianami).

Do dnia posiedzenia Zespołu przedstawiciele projektodawców nie odnieśli się szczegółowo do uwag zgłoszonych przez stronę samorządową, co narusza praktykę prac Zespołu i Komisji Wspólnej. Przedstawiciele projektodawcy zobowiązali się do przekazania uwag osobom decyzyjnym oraz do przedstawienia na piśmie odpowiedzi na zgłoszone uwagi.

Przedstawiciele strony samorządowej nie doczekali się również odpowiedzi na pytanie dlaczego projekty rozporządzeń zostały przedstawione tak późno do konsultacji publicznych (projekty skierowano do konsultacji na początku września a same rozporządzenia muszą wejść w życie 28 października), jeżeli zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie strona rządowa miała rok na ich opracowanie.

Uzgodniono opiniowanie obiegowe z terminem do 19 października br. Ostatecznie ze zgłoszonych zasadniczych uwag uwzględniono wyłączenie wydłużenie okresu przejściowego do 1 marca 2019 r., z pozostałych uwag szczegółowych przytłaczająca większość nie została uwzględniona, przy czym projektodawca nie przedstawił uzasadniania przy decyzji o nieuwzględnieniu poszczególnych zastrzeżeń. Z tego względu wydano do tych dwóch projektów opinie negatywne.

Wracając do środowego posiedzenia Zespołu  - bez większych dyskusji pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne  oraz projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

W sprawach różnych zgłoszono potrzebę omówienia na kolejnym posiedzeniu zespołu m.in. podsumowania dotychczasowego funkcjonowania sieci szpitali. Zwrócono również uwagę na brak nowelizacji rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych w zakresie dodania stanowiska dyrektora wydziału oraz przypomniano o zaległym spotkaniu roboczym w sprawie zmian w prawie farmaceutycznym w zakresie dyżurów aptek w nocy oraz w dniu wolne od pracy.