Aktualności

21 listopada 2018

Echa z Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST

fotolia.pl

Na posiedzeniu Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 20 listopada 2018  roku, członkowie Zespołu zaopiniowali następujące projekty przedłożone przez stronę rządową:

  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych - projekt uzgodniony,
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich  oraz nadzorze publicznym - projekt ostatecznie zaopiniuje KWRiST,
  • projekt ustawy  o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa -projekt uzgodniony,
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa - projekt uzgodniony,
  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących - projekt uzgodniony.
  • propozycja podziału w 2018 roku kwoty rezerwy subwencji, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt. 1 ustawy o dochodach JST. Ministerstwo Finansów zaproponowało podział wg kryteriów z roku 2017. Projekt uzgodniony,
  • projekt  rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – projekt uzgodniony.