Aktualności

19 listopada 2018

Nieodpłatna pomoc prawna i wzory praw jazdy na posiedzeniu Zespołu ds. Administracji KWRiST

fotolia.pl

16 listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W agendzie spotkania znalazło się 7 projektów i rozporządzeń.

Największą dyskusję wzbudził projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

ZPP zgłosiło uwagi dotyczące wymogów dotyczących infrastruktury i wyposażenia punktów (dostęp do sieci telekomunikacyjnej zamiast dostępu do instalacji komunikacyjnej; uelastycznienie zapisu dotyczącego wyposażenia punktów w telefony, np. przez umożliwienie organizacji centrali telefonicznej dedykowanej pomocy prawnej na terenie powiatu; komputery z dostępem do oprogramowania zamiast wyposażonych w oprogramowanie; rezygnacja z wymogu dostępu do aktów prawa miejscowego powiatów ościennych, gdyż to zrodzi niepotrzebne, spore koszty dla powiatów – zamiana na dostęp do linków; odejście od wymogu urządzeń do kopiowania na rzecz „urządzenia umożliwiającego przenoszenie dokumentacji do wersji elektronicznej”). Wszystkie uwagi zostały przyjęte przez projektodawców. W zakresie postulatu rezygnacji z konieczności zapewnienia stołu oraz miejsc siedzących dla czterech osób w lokalach świadczących pomoc – strona rządowa ograniczyła ten wymóg tylko do prowadzenia mediacji.

Zwrócono również uwagę na nadmiernie rozbudowaną sprawozdawczość i konieczność zapewnienia kompatybilności systemów teleinformatycznych już używanych przez niektóre JST z projektowanym systemem centralnym, mającym obsługiwać to zadanie.

Finalnie, projekt został uzgodniony z ustaleniem, że niezwłocznie po 30.06.2019  roku projektodawcy przedstawią Zespołowi raport z funkcjonowania rozporządzenia.

Ponadto zaopiniowano:

  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej – projekt uzgodniono warunkowo – warunkiem jest zmiana art. 20 projektu tak, by prawo nie działało wstecz, by przepisy rozporządzenia obowiązywały od 1.01.2019 roku,
  • projekt ustawy o szczególnych zasadach przedkładania niektórych dokumentów urzędowych wydawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - projekt uzgodniono,
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie - projekt uzgodniono,
  • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – projekt uzgodniono. ZPP zaproponowało, by zastanowić się, jak docelowo ma wyglądać system związany z wydawaniem praw jazdy, dowodów itp. Problem kosztów wymiany dokumentów w związku ze zmianą nazwy ulicy spowodował usunięcie adresu ze wzoru. To powoduje zmniejszenie liczby wydawanych dokumentów, a tym samym – spadek liczby spraw i dochodów powiatów,
  • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad i organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur – projekt uzgodniony, pod warunkiem niewprowadzenia zmian w wyniku uzgodnień międzyresortowych,
  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych –projekt uzgodniony, pod warunkiem niewprowadzenia zmian w wyniku uzgodnień międzyresortowych.

W toku posiedzenia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowało informację nt. projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Projektodawcy po raz kolejny poinformowali, że projekt jest gotowy, ale czeka na wpis do prac legislacyjnych rządu. Zespół zgłosił wniosek o wyjaśnienie, dlaczego przedłuża się proces przygotowania projektu, wniósł też o przedstawienie tej informacji na listopadowej KWRiST.