Aktualności

7 grudnia 2018

Echa z prac Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

fotolia.pl

Na czwartkowym posiedzeniu Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przedstawiciele JST zaopiniowali:

  • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz  rejestru PESEL, a także trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego;
  • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców;
  • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów;
  • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W sprawach różnych poruszono problem obowiązywania/nadawania upoważnień pracownikom urzędu miasta do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w  rejestrze PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych i Rejestrze Stanu Cywilnego i systemach teleinformatycznych, w których prowadzone są przedmiotowe rejestry w związku z wykonywaniem zadań w zakresie ww. rejestrów i systemów teleinformatycznych – w świetle wejścia w życie RODO. Przedstawiciele resortu poinformowali, że w przygotowaniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest materiał obejmujący powyższe zagadnienie. W toku rozmów pomiędzy PUODO i przedstawicielami ministerstwa uzgodniono, że upoważnienia nie będą potrzebne, bowiem w tym przypadku zastosowanie znajdzie instytucja współadministrowania.

Dodatkowo, Minister Marek Zagórski zaprezentował stan przygotowań, potencjalne trudności, koszty po stronie gmin przy wdrażaniu e- dowodu osobistego. Pierwszy etap zaplanowanych prac to konfiguracja sprzętu w gminach. COI prowadzi analizę telefoniczną w gminach dot. liczby zakupionych czytników. Na 900 odpytanych JST, ok. 300 posiada czytniki skonfigurowane z komputerem.  Drugi etap to testy i szkolenia. Proces wydawania dowodów osobistych będzie bardziej skomplikowany z uwagi  na konieczność wydania PIN i PUK. Od trzeciej soboty stycznia będą prowadzone testy w wybranych urzędach (w niektórych we współpracy z urzędami wojewódzkimi). Testy będą prowadzone w każdą sobotę, aż do marca. Szczególny nacisk zostanie położony na przetestowaniu procesów w dużych gminach, gdzie ilość wydawanych dowodów osobistych jest największa.