Aktualności

13 grudnia 2018

Grudniowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

fotolia.pl

10 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST.

Przedmiotem obrad były w pierwszej kolejności sprawy różne. W ramach tego punktu uczestnicy uzyskali m.in. informacje nt. stanu prac nad reformą zagospodarowania przestrzennego. Z deklaracji ze strony Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wynika, że do końca bieżącego roku zostaną opracowane założenia nowych regulacji. Natomiast do końca 2019 roku mają powstać teksty przepisów: nowelizacji ustawy – Prawo budowlane, nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ewentualnie także przepisów wprowadzających.

Ponadto Zespół procedował nad następującymi projektami:

  • projektem rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia – projekt uzgodniony,
  • projektem Raportu o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2017 roku (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) – projekt uzgodniony,
  • projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska) – projekt uzgodniony; MŚ ma uwzględnić sugestie ZPP,
  • projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) – projekt uzgodniony z zastrzeżeniem, że MPiT uwzględni część uwag ZPP.