Aktualności

21 grudnia 2018

Wiadomości z Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

fotolia.pl

18 grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W toku spotkania omówiono projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych oraz o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Zespół ustalił, że z uwagi na wprowadzone w procesie uzgodnień międzyresortowych i wewnętrznych zmiany w treści projektu, zwłaszcza w załącznikach do projektowanego rozporządzenia, Ministerstwo Cyfryzacji prześle nową, uaktualnioną wersję projektu i ona będzie opiniowana. W trakcie wstępnej dyskusji strona samorządowa wskazała na (niepodzielane na tym etapie uzgodnień przez stronę rządową) wątpliwości, dotyczące nadmiernego zakresu i ilości informacji, które w myśl projektu rozporządzenia miałyby być zbierane przez JST oraz na związane z tym znaczące dodatkowe koszty, nieuwidocznione w OSR.

Jako drugi, omówiono projekt aktualizacji dokumentu: Narodowy Plan Szerokopasmowy. Po wyjaśnieniu wątpliwości strony samorządowej, projekt uzgodniono z wyjątkiem części dotyczącej opłat za zajęcie pasa drogowego, która pozostała sporna i została przeniesiona na styczniowe posiedzenie Zespołu, do omówienia łącznie z projektem zmian w „Megaustawie” dotyczącej ułatwień w budowie sieci szerokopasmowych w Polsce. Przedstawiciel MC zastrzegł, że NPS nie jest aktem prawotwórczym, tylko wyznacza ogólny kierunek rozwoju, a jego przyjęcie jest niezbędne dla skutecznego ubiegania się przez rząd o środki z UE w następnej perspektywie finansowej UE.

W ostatniej części spotkania, przedstawiciel Ministerstwa poinformował, że trwają m.in. prace nad przygotowaniem „dużej nowelizacji” przepisów związanych z informatyzacją w wymagającej już poważnych zmian ustawie o informatyzacji i nad stworzeniem czegoś w rodzaju „kodeksu cyfrowego”, a także nad dostosowaniem KRI do zmieniających się uwarunkowań technologicznych oraz integracji (w realizowalnym zakresie) systemu SRP. Po wewnętrznym przygotowaniu materiałów w tym zakresie MC będzie je konsultowało na forum KWRziST i jej Zespołów, także we wstępnych fazach ich powstawania.