Obradował Zarząd ZPP

11 września 2018 r. tuż przed Jubileuszowym Zgromadzeniem Ogólnym Związku Powiatów Polskich na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się Posiedzenie Zarządu.

Obradom przewodniczył Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, Starosta Bocheński.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, najwięcej czasu poświęcono tematyce pomocy społecznej.

Ludwik Węgrzyn, Prezes Zarządu wskazał, że w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej trwają zaawansowane prace legislacyjne nad dużą nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych propozycji zawartych w tym projekcie jest zniesienie współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W konsekwencji tej zmiany, powiaty będą odpowiedzialne za finansowanie w 100% tego zadnia. Skutki finansowe dla powiatów w perspektywie najbliższych 10 lat to ubytek w dochodach rzędu przeszło 1 miliarda złotych.

Po wystąpieniu Prezesa głos zabrała Bernadeta Skóbel, Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz. Przedstawiła jak wyglądał proces konsultacji i uzgodnień z przedstawicielami resortu. Wskazała, że projekt nowelizacji został negatywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. W toku prac legislacyjnych Związek wnosił o rezygnację z tych zapisów albo wprowadzenie racjonalnego okresu przejściowego, który pozwoliłby zmniejszyć liczbę dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zresztą proces ten cały czas postępuje co widać po spadku, rok do roku, liczby dzieci umieszczonych w placówkach. Problemy finansowe jakie mogą mieć powiaty to jeden problem. Drugi może być taki, że gminy przestaną być zainteresowane prowadzeniem jakiejkolwiek pracy z rodziną zastępczą, w której dzieci zostaną umieszczone w pieczy instytucjonalnej, nie mając motywacji.

Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura zaproponował, żeby osoby obecne na posiedzenie Zarządu przekazały w swoich powiatach prośby o przekazanie do Biura ZPP przykładowych problemów, jakie może zrodzić projektowana regulacja np. dotyczących szczególnej sytuacji placówki, która zapewnia opiekę np. nad licznym rodzeństwem.

Na zakończenie obrad Ludwik Węgrzyn, Prezes Zarządu zaproponował aby Biuro w najbliższych dniach przygotowało projekt stanowiska Zarządu w tej sprawie w którym zostaną zaakcentowane nie tylko interes finansowy powiatów ale przede wszystkim skutki społeczne jakie może spowodować planowana zmiana.